Select Page
En acompliment del que estableix l’article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014, i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, el Consell Comarcal del Gironès ha creat aquest apartat del web per tal de facilitar l’accés a la documentació relativa als expedients de contractació del Consell Comarcal del Gironès.
Mesa de contractació de caràcter permanent 

Per decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès de data 19 de juliol de 2019 s’ha resolt la composició de la mesa de contractació de caràcter permanent, mitjançant la resolució que transcrita literalment diu:
“De conformitat amb l’art. 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes delsector públic (LCSP), en els procediments obert, obert simplificat, restringit, de diàleg competitiu, de licitació amb negociació id’associació, els òrgans de contractació de les Administracions Públiques estaranassistits per una mesa de contractació;
Vist que la composició de la mesa de contractació en relació ambels seus components ha variat substancialment del previst a la normativa anterior, fetque implica que la mesa actualment constituïda contradiu el previst a la nova LCSP i que la mesa de contractació es pot constituir amb caràcter permanent o demanera especifica per a cadascun dels procediments de licitació, tal i com es deriva dela Disposició addicional segona, apartat 7è, de la LCSP;
Atès que el Consell Comarcal del Gironès vol establir amb caràcter permanent lacomposició de la mesa de contractació que ha d’assistir als diferents òrgans decontractació, amb la finalitat de dotar de major celeritat als diferents processos de licitació, finalitat ulterior de la mateixa LCSP;
Vist el que prescriu l’art. 326.3 de la LCSP pel que fa a la constitució de la mesa;
De conformitat amb el que disposa l’article 21 del Reial decret 817/2009, de 17 demaig, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de30 d’octubre, de contractes del sector públic;
DECRETO:
Primer. Aprovar l’establiment amb caràcter permanent de la mesa de contractacióque ha d’assistir als diferents òrgans de contractació del Consell Comarcal del Gironès en elsprocediments de licitació obert, obert simplificat, restringit, de diàlegcompetitiu, de licitació amb negociació, si s’escau, i associació per la innovació.

Segon. Determinar la composició següent de la mesa de contractació:
Presidència:
Titular: la gerent, Sra. Sílvia Bartrolí i Besalú
Suplent: el/la funcionari/a en qui delegui
Vocals:
1)Titular: el secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas
Suplent: el/la funcionari/a en qui delegui
2)Titular: la interventora de fons, Sra. Marta Dalmau i Palom 
Suplent: el/la funcionari/a en qui delegui
3) Titular:la tresorera, Sra. Beth Casellas i Matas
Suplent: el/la funcionari/a en qui delegui
4) El/la coordinador/a d’àreao responsable del servei corresponent en funció de la matèria objecte delcontracte o,si s’escau, un/a tècnic/a de l’àrea competent en funció de la matèriaobjecte del contracte.
Secretari/a:
El personal de la corporació que es designi per la presidència del Consell Comarcal del Gironès a proposta del secretari general.
Tercer. Per a l’adequada composició de la mesa de contractació hauran d’assistir la majoria absoluta dels seus membres, i en tot cas serà preceptiva la presència de la presidència, del secretari i de la interventora o els suplents respectius de cadascun d’ells. De conformitat amb l’art. 326.5 de la LCSP, el personal que hagi participat en la redacció de la documentació tècnica del contracte de què es tracti no podrà formar part de la mesa de contractació, llevat dels supòsits a què es refereix la disposició addicional segona LCSP; tampoc podran formar part de les meses de contractació ni emetre informes de valoració de les ofertes els càrrecs públics representatius ni el personal eventual.
Quart. Publicar aquesta resolució en el Perfil del contractant del Consell Comarcal del Gironès.”
Girona, 22 de juliol de 2019

El president
Joaquim Roca i Ventura

 Més informació:
 Contractes anteriors a 1 de Gener de 2011: [ Entrar ]