Select Page

Pressupost 2016

Es presenta per a la seva aprovació el pressupost consolidat del Consell Comarcal del Gironès per import de 16.371.125,75€ que representa un increment del 2,15% respecte al de 2015. Aquest pressupost inclou el pressupost del propi Consell Comarcal per import de 15.589.860,75 €, amb un increment del 2,09% respecte 2015 i el pressupost de l’Escola de Música per import de 847.265,00 €, que representa un increment del 2,54% respecte al de 2015.


2015
2016
General (consolidat)
16.025.094,85
 16.371.125,75
2,15%
EMG
825.940,00
 847.265,00
2,54%
propi (consell comarcal)
15.270.154,85
 15.589.860,75
2,09%
Òrgans de Govern i Administració General
1.164.297.50
 1.312.182,53
13%
Acció Social
1.544.916,88
 1.519.118,46
-2%
Promoció econòmica
197.921,60
 417.880,83
111%
Ensenyament
6.827.310,51
 7.520.798,56
10%
Urbanisme i arquitectura
1.222.180,51
 456.659,41
-63%
Medi ambient
3.643.620,61
 3.705.285,75
2%
Cultura, joventut i esports
566.609,24
 555.350,20
-2%
Turisme
103.298,00
 102.585,00
-1%
15.270.154,85
 15.589.860,74
       

 
Clica aquí per tenir informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d’endeutament
  
Pressupost 2015

El pressupost consolidat del Consell Comarcal del Gironès, per import de 16.025.094,85€, representa un increment del 4% respecte al de 2014. Aquest pressupost inclou el pressupost del propi Consell Comarcal per import de 15.270.154,85 €, amb un increment del 4,25% respecte 2014 i el pressupost de l’Escola de Música per import de 825.940,00 €, que representa un increment del 0,34% respecte al de 2014. L’import destinat a òrgans de govern és de 254.600 €. Els imports són els següents:

2015
2014
General (consolidat)
16.025.094,85
 15.405.817,32
4%
EMG
825.940,00
 822.964,00
0,34%
Propi (Consell Comarcal)
15.270.154,85
 14.647.353,32
4,25%
Òrgans de Govern i Administració General
1.164.297.50
 1.179.030,00
-1%
Acció Social
1.544.916,88
 1.275.751,26
21%
Promoció econòmica
197.921,60
 160.165,44
24%
ensenyament
6.827.310,51
 6.123.378,42
11%
Urbanisme i arquitectura
1.222.180,51
 1.989.978,29
-39%
Medi ambient
3.643.620,61
 3.256.881,69
12%
Cultura, joventut i esports
566.609,24
 557.734,38
2%
Turisme
103.298,00
 104.433,84
-1%
15.270.154,85
 14.647.353,32
        4,%

Pressupost 2014

El pressupost consolidat del Consell Comarcal del Gironès per import de 15.405.817,32 € que representa un decrement del 0,62% respecte al de 2013. Aquest pressupost inclou el pressupost del propi Consell Comarcal per import de 14.647.353,32 €, amb un decrement del 0,39% respecte 2013 i el pressupost de l’Escola de Música per import de 822.964,00 €, que representa un decrement del 2,27% respecte al de 2013. L’import destinat a òrgans de govern és de 280.344 €. Els imports són els següents:

 

2013
2014
General (consolidat)
 15.501.215,26
 15.405.817,32
-0,62%
EMG
 842.111,91
 822.964,00
-2,27%
Propi (Consell Comarcal)
 14.704.103,35
 14.647.353,32
-0,39%
Òrgans de Govern i Administració General
 1.198.891,00
 1.179.030,00
-1,66%
Acció Social
 1.234.638,34
 1.275.751,26
3,33%
Promoció econòmica
 128.341,13
 160.165,44
24,80%
ensenyament
 6.146.471,52
 6.123.378,42
-0,38%
Urbanisme i arquitectura
 2.078.828,29
 1.989.978,29
-4,27%
Medi ambient
 3.258.746,85
 3.256.881,69
-0,06%
Cultura, joventut i esports
 544.837,22
 557.734,38
2,37%
Turisme
 113.349,00
 104.433,84
-7,87%
 14.704.103,35
 14.647.353,32


Pressupost 2013

La proposta d’aprovació de pressupost consolidat per a l’any 2013 pateix un decrement del 10,11% respecte a l’any anterior, aquesta disminució es correspon a una reducció en el pressupost del consell comarcal del 9,82% i una disminució d’un 14,43% en el pressupost de l’organisme autònom Escola de Música del Gironès. L’import destinat a òrgans de govern és de 299.691 €. Els imports són els següents:
2012
2013
%
General (consolidat)
 17.244.587,86
15.501.215,26
-10,11%
EMG
 984.121,30
842.111,91
-14,43%
Propi (Consell Comarcal)
16.305.466,56
14.704.103,35
-9,82%
Òrgans de govern i administració general
 1.277.791,00
1.198.891,00
-6,17%
Acció social
 1.646.760,68
1.234.638,34
-25,03%
Promoció econòmica
 169.748,44
128.340,00
-24,39%
Ensenyament
 7.167.976,53
6.146.471,52
-14,25%
Urbanisme i arquitectura
 2.094.863,29
2.078.828,29
-0,77%
Medi ambient
 3.200.380,07
3.258.746,85
1,82%
Cultura, joventut i esports
 603.101,35
499.837,22
-17,12%
Turisme
 144.845,20
113.349,00
-21,74%

Pressupost 2012

Ens trobem davant l’aprovació del Pressupost General del Consell Comarcal del Gironès per a l’any 2012. El Pressupost General es composa del Pressupost del Consell Comarcal del Gironès i del Pressupost de l’organisme autònom Escola de Música del Gironès. L’import destinat a òrgans de govern és de 318.814 €. Els imports són els següents:

Pressupost 2011

Ens trobem davant l’aprovació del Pressupost general del Consell Comarcal del Gironès per a l’any 2011. El Pressupost general es composa del Pressupost del Consell Comarcal del Gironès i del Pressupost de l’organisme autònom local Escola de Música del Gironès. L’import destinat a òrgans de govern és de 351.350 €. Els imports són els següents

2010 2011 %
Pressupost general 22.546.634,45
22.159.669,38
 -1.72 
Pressupost Consell Comarcal 21.630.609.35 21.239,269,38 -1,81
Pressupost EMG 971.025,00 965.400,00
 0.58

Desglossat per àrees tenim els números següents:

 2010  2011 %
Òrgans de Govern i Administració General
1.370.446,74  1.344.079,00   -1.92
 Acció Social 1.378.019,43  1.663.745,00 20,73
 Promoció Econòmica 702.193,83 498.226,20 -1.07
Ensenyament 7.427.640,99  7.389.192,71 -0.52
 Urbanisme i Habitatge  6.002.720,07  6.196.088,13 3.22
 Medi Ambient 3.224.757,33  3.339.804,83 2.95
 Cultura, Esports i Joventut 702.193,83  672.078,35 -4.29
Turisme 1.021.235.62 156.055,00 -84.72

Pressupost 2010

Ens trobem davant l’aprovació del Pressupost general del Consell Comarcal del Gironès per a l’any 2010. El Pressupost general es composa del Pressupost del Consell Comarcal del Gironès i del Pressupost de l’organisme autònom local Escola de Música del Gironès. L’import destinat a òrgans de govern és de 382.500 €. Els imports són els següents:

2009 2010 %
Pressupost general 18.764.063,00 22.601.334,40
Pressupost Consell Comarcal 17.986.963,00 21.630.609.35 20,69
Pressupost EMG 842.100,00 971.025,00 15,31

Desglossat per àrees tenim els números següents:

 2009  2010 %
Òrgans de Govern i Administració General
1.309.105,00   1.370.446,74  4,69
 Acció Social  1.391.373,00  1.378.019,43 -0.96
 Promoció Econòmica i Turisme  803.758,50  1.524.830,96 89,71 
Ensenyament 6.795.767,94  7.427.640,99  9,30
 Urbanisme i Habitatge 3.603.983,90  6.002.720,07  66,56
 Medi Ambient  3.297.712,76  3.224.757,33 -2,21
 Cultura, Esports i Joventut 720.261,00  702.193,83  -2,51

Pressupost 2009

Ens trobem davant l’aprovació del Pressupost general del Consell Comarcal del Gironès per a l’any 2009. El Pressupost general es composa del Pressupost del Consell Comarcal del Gironès i del Pressupost de l’organisme autònom local Escola de Música del Gironès. Els imports són els següents:

2008 2009 Variació
Pressupost general 17.962.565,12 18.764.063,00 4,46%
Pressupost Consell Comarcal 17.349.165,12 17.986.963,00 3,68%
Pressupost EMG 663.400,00 842.100,00 26,94%

Desglossat per àrees tenim els números següents:

 2008  2009  Variació
Òrgans de Govern i Administració General
 1.279.807,07  1.309.105,00  2,29%
 Acció Social  1.117.911,97  1.391.373,00  24,46%
 Promoció Econòmica  355.220,34  617.258,50  73,77%
Ensenyament  6.948.299,03  6.795.767,94  -2,20%
 Urbanisme i Arquitectura  3.243.772,58  3.603.983,90  11,10%
 Medi Ambient  3.436.521,02  3.297.712,76  -4,04%
 Cultura, Esports i Joventut  704.310,88  720.261,00  2,26%
Turisme  263.322,23  186.500,00  -29,17%

Pressupost 2008

PRESSUPOST 2008 PER ÀREES DE SERVEI
ADMINISTRACIÓ GENERAL I ÒRGANS DE GOVERN 1.279.807,07
ACCIÓ SOCIAL 1.117.911,97
PROMOCIÓ ECONÒMICA 355.220,34
ENSENYAMENT
URBANISME I ARQUITECTURA 3.243.772,58
MEDI AMBIENT 3.436.521,02
CULTURA, JOVENTUT I ESPORTS 704.310,88
TURISME 263.322,23
TOTAL 17.349.165,12
ORGANISME AUTÒNOM ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS 663.400
CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS GIRONÈS-SALT 3.028.855,63