Select Page

PLA D’ACTUACIÓ COMARCAL 2019-2023

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 1

1- Àmbit d’actuació: Competències pròpies
2- Sector material: Ordenació del territori i urbanisme
3- Activitat prevista: Promoció, control tècnic i rehabilitació d’habitatges
4- Agents implicats: Generalitat i Consell Comarcal
5- Mecanisme d’execució: Gestió directa
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Assessorament i informe en matèria de rehabilitació d’habitatges
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Subvenció de la Generalitat i fons propis del Consell Comarcal
9- Especialitats i observacions:-

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 2

1- Àmbit d’actuació: Competències pròpies
2- Sector material: Ordenació del territori i urbanisme
3- Activitat prevista: Comunicacions: camins rurals
4- Agents implicats: Consell Comarcal, Diputació de Girona i ajuntaments
5- Mecanisme d’execució: Atorgament de subvencions, segons les bases aprovades i la petició dels ajuntaments
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Millora de comunicacions de camins rurals entre nuclis
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Subvenció de la Diputació, fons propis del Consell Comarcal, aportació dels ajuntaments i subvencions de la Generalitat
9- Especialitats i observacions:-

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 3

1- Àmbit d’actuació: Competències pròpies
2- Sector material: Serveis socials
3- Activitat prevista: Servei d’atenció especialitzada a la infància
4- Agents implicats: Generalitat i Consell Comarcal
5- Mecanisme d’execució: Segons conveni
6- Previsió temporal: Per un any sense perjudici de la seva ampliació per un termini superior i resultant de la proposta a formular per la Comissió Mixta prevista en l’article 5 de la Llei 5/1987 de 4 d’abril de règim provisional de les competències de les diputacions provincials i segons preveu la Llei 26/1991 de 13 de desembre de transferència de competències de les diputacions provincials a la Generalitat i als consells comarcals en matèria de serveis i assistència social
7- Criteris d’actuació comarcal: Mantenir el dret de guarda i educació dels menors de la comarca en els supòsits previstos en la Llei 11/1985 de 13 de juny de protecció de menors
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Subvenció de la Generalitat al cent per cent, segons conveni
9- Especialitats i observacions: Gestió directa

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 4

1- Àmbit d’actuació: Competències pròpies
2- Sector material: Cultura
3- Activitat prevista: Museus: gestió dels Banys Àrabs de Girona
4- Agents implicats: Consell Comarcal i Diputació de Girona
5- Mecanisme d’execució: Gestió directa
6- Previsió temporal: Indefinida. Procedent del traspàs de competències de la Diputació de Girona
7- Criteris d’actuació comarcal: Difondre el contingut del museu i mantenir-ne la conservació
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Recaptació de les entrades del museu i aportació de la Diputació de Girona segons conveni
9- Especialitats i observacions: Propietat privada de la finca. Gestionada pel Consell al subrogar-se en la posició d’arrendatari que tenia la Diputació de Girona

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 5


1- Àmbit d’actuació: Competències pròpies
2- Sector material: Cultura
3- Activitat prevista: Escola de Música
4- Agents implicats: Consell Comarcal, Departament d’Ensenyament i ajuntaments
5- Mecanisme d’execució: Gestió directa i convenis amb el Departament d’Ensenyament i amb els ajuntaments
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Crear i mantenir l’Escola de Música seguint la programació de la LOGSE
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Pel propi Consell amb recursos propis i rendiment de la matriculació; pels ajuntaments amb l’equipament d’aules i instruments; pel Departament d’Ensenyament segons el conveni
9- Especialitats i observacions:-

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 6

1- Àmbit d’actuació: Competències pròpies
2- Sector material: Cultura
3- Activitat prevista: Foment de la cultura popular i tradicional
4- Agents implicats: Consell Comarcal
5- Mecanisme d’execució: Gestió directa
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Promoure el foment i la promoció d’activitats culturals i associatives, en especial les referides a escoles, com conferències, exposicions, visites, cursos i premis entre altres
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Pel Consell Comarcal i eventuals ingressos d’entrades, i també esponsorització, ajuntaments, Diputació de Girona i Generalitat
9- Especialitats i observacions:-

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 7

1- Àmbit d’actuació: Competències pròpies
2- Sector material: Cultura
3- Activitat prevista: Servei de Normalització Lingüística
4- Agents implicats: Generalitat i Consell Comarcal
5- Mecanisme d’execució: Consorci integrat per la Generalitat, la Diputació, el Consell Comarcal i els ajuntaments
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Facilitar l’ensenyament i la difusió de la llengua catalana i la correcta redacció de la documentació en aquesta llengua, fonamentalment la de caràcter administratiu
8- Fórmules de finançament de l’activitat: El Consorci aporta un 66 % ; el Consell Comarcal un 17 % i la Diputació de Girona un 17 %
9- Especialitats i observacions:-

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 8

1- Àmbit d’actuació: Competències pròpies
2- Sector material: Esports
3- Activitat prevista: Foment d’activitats esportives
4- Agents implicats: Consell Comarcal, entitats esportives i ajuntaments
5- Mecanisme d’execució: Atorgament de subvencions segons les bases aprovades i la petició de l’entitat o l’ajuntament
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Foment, promoció de l’esport amb especial incidència sobre l’esport de base
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Subvenció de la Generalitat, fons propis del Consell Comarcal i Diputació de Girona
9- Especialitats i observacions:-

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 9

1- Àmbit d’actuació: Competències pròpies
2- Sector material: La salubritat pública i el medi ambient
3- Activitat prevista: Recollida i manteniment de gossos i gats
4- Agents implicats: Consell Comarcal, municipis de la comarca i associacions protectores d’animals
5- Mecanisme d’execució: Gestió directa
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Realitzar la recollida de gossos i gats rodamons de la comarca i dels dipositats pels seus propietaris
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Fons propis de la Comarca, subvenció de la Diputació i aportació dels municipis que tinguin conveni
9- Especialitats i observacions: Conveni amb els municipis

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 10

1- Àmbit d’actuació: Competències pròpies
2- Sector material: La salubritat pública i el medi ambient
3- Activitat prevista: Recollida selectiva de mobles i trastos vells, paper i cartró, vidre, piles, metalls, envasos de plàstic, bateries i d’altres matèries susceptibles de valorització
4- Agents implicats: Generalitat, Consell Comarcal i ajuntaments
5- Mecanisme d’execució: Gestió per concessió a una empresa particular i conveni amb la Generalitat i els ajuntaments
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Optimitzar el servei de recollida domiciliària d’escombraries de cada municipi, reciclar els elements que ho permetin i evitar la formació d’abocadors incontrolats. Conscienciació ciutadana en la recollida selectiva
8- Fórmules de finançament de l’activitat: La Generalitat aporta elements d’infraestructura, el Consell financia part del servei i els municipis fan una aportació mitjançant conveni
9- Especialitats i observacions:-

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 11

1- Àmbit d’actuació: Competències pròpies
2- Sector material: La salubritat pública i el medi ambient
3- Activitat prevista: Educació ambiental
4- Agents implicats: Generalitat, Consell Comarcal i ajuntaments
5- Mecanisme d’execució: Gestió directa
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Sensibilitzar i educar el ciutadà en el respecte al medi ambient
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Subvenció Generalitat, fons propis del Consell Comarcal, aportació dels ajuntaments i subvencions de la Diputació de Girona
9- Especialitats i observacions: Realització de campanyes, publicacions i altres medis gràfics adreçats a ciutadans o col.lectius determinats, segons els objectius

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 12

1- Àmbit d’actuació: Competències pròpies
2- Sector material: Activitats de foment econòmic de la comarca
3- Activitat prevista: Promoció laboral i creació de treball
4- Agents implicats: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball i Consell Comarcal
5- Mecanisme d’execució: Gestió directa
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Formació i reciclatge de treballadors per incorporar-los al món del treball. Suport a la creació d’empreses mitjançant formació i assessorament al futur empresari
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Finançament íntegre a càrrec de la Generalitat
9- Especialitats i observacions: Convocatòria de cursos de formació amb caràcter anual

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 13

1- Àmbit d’actuació: Competències delegades o assignades per l’Administració de la
Generalitat
2- Sector material: Ensenyament: foment i activitats
3- Activitat prevista: Transport escolar de les escoles públiques
4- Agents implicats: Generalitat i Consell Comarcal
5- Mecanisme d’execució: Gestió per concessió a empreses de transport escolar autoritzades, conforme amb el Decret de delegació
6- Previsió temporal: Un any prorrogable segons la delegació. Un any quant a la gestió
7- Criteris d’actuació comarcal: Facilitar l’escolarització oferint el transport als alumnes residents a més de tres quilòmetres d’un col.legi públic
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Finançat per la Generalitat cent per cent pel que fa al concessionari. El Consell aportarà mitjans personals i d’infraestructura
9- Especialitats i observacions: Existeixen ajudes individuals de desplaçament que reben els pares quan la situació de la vivenda no s’adequa a les rutes de transport previstes amb caràcter general

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 14

1- Àmbit d’actuació: Competències delegades o assignades per l’Administració de la Generalitat
2- Sector material: Ensenyament: foment i activitats
3- Activitat prevista: Colònies, convivències i rutes culturals
4- Agents implicats: Generalitat i Consell Comarcal
5- Mecanisme d’execució: Gestió directa i prestació de l’activitat a través de contractes amb cases de colònies
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Fomentar el coneixement de les diferents comarques catalanes i facilitar la convivència entre els escolars
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Aportació econòmica de la Generalitat, aportació del Consell Comarcal dels medis personals i materials de la gestió, aportació dels pares dels escolars en funció de la seva renda familiar
9- Especialitats i observacions:-

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 15

1- Àmbit d’actuació: Competències i funcions delegades o assignades per la Generalitat
2- Sector material: Ensenyament: foment i activitats
3- Activitat prevista: Educació viària
4- Agents implicats: Generalitat i Consell Comarcal
5- Mecanisme d’execució: Gestió directa
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Coordinar i dinamitzar campanyes d’educació viària a les escoles
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Aportació de la Generalitat, recursos del Consell Comarcal, ajuntaments i quotes d’inscripció dels usuaris
9- Especialitats i observacions: Peticions concretes de les escoles públiques i privades de la comarca, en especial a cicles primari i mitjà

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 16

1- Àmbit d’actuació: Competències delegades o assignades per l’Administració de la Generalitat
2- Sector material: La salubritat pública i el medi ambient
3- Activitat prevista: Qualificació i informe en activitats classificades
4- Agents implicats: Consell Comarcal i municipis de menys de 50.000 habitants
5- Mecanisme d’execució: Gestió directa
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Adequació dels projectes d’obertura d’establiments a les normes que resultin de l’aplicació
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Finançament íntegre pel Consell, sense perjudici de la integració de personal tècnic de la Generalitat
9- Especialitats i observacions: Els municipis de menys de 50.000 habitants que creen la seva pròpia ponència queden exclosos de la prestació d’aquest servei

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 17

1- Àmbit d’actuació: Competències i funcions delegades o assignades per la Generalitat
2- Sector material: Cooperació en el PUOiS de la Generalitat
3- Activitat prevista: Actuació de l’ens gestor i l’ens executor
4- Agents implicats: Generalitat, Diputació de Girona, Consell Comarcal i ajuntaments
5- Mecanisme d’execució: Gestió directa
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Seguiment, control del PUOiS i contractació, direcció de les obres
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Recursos propis del Consell Comarcal
9- Especialitats i observacions:-

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 18

1- Àmbit d’actuació: Competències i funcions en concurrència amb la Diputació
2- Sector material: Assessorament i assistència
3- Activitat prevista: Matèria jurídico-administrativa, econòmica i financera i per a obres i serveis
4- Agents implicats: Diputació de Girona, Consell Comarcal i ajuntaments
5- Mecanisme d’execució: Gestió directa
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Posar a disposició dels ajuntaments que ho sol.licitin l’assessorament i l’assistència que necessitin per al desenvolupament de les seves activitats
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Aportació de la Diputació, recursos propis del Consell Comarcal i aportació dels ajuntaments
9- Especialitats i observacions: Convenis amb els ajuntaments per a activitats de caràcter estable o peticions concretes en els supòsits esperats

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 19

1- Àmbit d’actuació: Competències i funcions en concurrència amb la Diputació
2- Sector material: Assessorament i assistència
3- Activitat prevista: Garantia de l’exercici de les funcions públiques reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal
4- Agents implicats: Diputació de Girona, Consell Comarcal i ajuntaments
5- Mecanisme d’execució: Gestió directa
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Passar a disposició dels ajuntaments funcionaris amb habilitació de caràcter estatal per prestar les funcions públiques reservades
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Aportació de la Diputació, recursos propis del Consell Comarcal i aportació dels ajuntaments
9- Especialitats i observacions: Petició concreta dels municipis

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 20

1- Àmbit d’actuació: Competències procedents de la Diputació
2- Sector material: Cultura
3- Activitat prevista: Gestió de la Casa de Cultura «Les Bernardes»
4- Agents implicats: Diputació de Girona i Consell Comarcal
5- Mecanisme d’execució: Gestió directa
6- Previsió temporal: Segons conveni
7- Criteris d’actuació comarcal: Foment de les activitats culturals de la comarca
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Aportació de la Diputació de Girona recursos propis del Consell Comarcal i rendiment de matrícules i entrades
9- Especialitats i observacions: Existeix un conveni bianual amb la Diputació de Girona per articular la delegació

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 21

1- Àmbit d’actuació: Competències pròpies
2- Sector material: Ordenació del territori i urbanisme
3- Activitat prevista: Comunicacions: senyalització
4- Agents implicats: Generalitat, Consell Comarcal i ajuntaments
5- Mecanisme d’execució: Gestió directa
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Senyalització dels nuclis de població, edificis i espais d’interès i la seva conservació
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Subvenció de la Generalitat, fons propis del Consell Comarcal i aportacions dels ajuntaments en el manteniment
9- Especialitats i observacions:-

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 22

1- Àmbit d’actuació: Competències pròpies
2- Sector material: La salubritat pública i el medi ambient
3- Activitat prevista: Planta de tractament de residus de caràcter comarcal
4- Agents implicats: Generalitat, Consell Comarcal i ajuntaments
5- Mecanisme d’execució: Concessió
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Establir una planta de tractament per facilitar l’eliminació i el reciclatge dels residus sòlids urbans de la comarca
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Subvenció de la Generalitat, fons propis del Consell Comarcal, aportacions dels ajuntaments i cànons de particulars
9- Especialitats i observacions:-

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 23

1- Àmbit d’actuació: Competències pròpies
2- Sector material: La salubritat pública i el medi ambient
3- Activitat prevista: Servei de deixalleria
4- Agents implicats: Generalitat, Consell Comarcal i ajuntaments
5- Mecanisme d’execució: Concessió
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Prestar el dipòsit de les deixalles reciclables
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Aportació de la Generalitat, fons propis del Consell Comarcal i aportació dels ajuntaments
9- Especialitats i observacions: Formalització de conveni

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 24

1- Àmbit d’actuació: Competències pròpies
2- Sector material: Consum
3- Activitat prevista: Oficina comarcal d’informació al consumidor
4- Agents implicats: Generalitat, Consell Comarcal, l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya i ajuntaments
5- Mecanisme d’execució: Conveni
6- Previsió temporal: 1 any i prorrogable
7- Criteris d’actuació comarcal: Posar a disposició dels ajuntaments i residents de la comarca l’informació per a l’exercici dels drets dels consumidors i usuaris
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Aportació de la Generalitat, fons propis del Consell Comarcal, OCUC i ajuntaments
9- Especialitats i observacions:-

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 25

1- Àmbit d’actuació: Competències pròpies
2- Sector material: Funcionament de l’Administració comarcal
3- Activitat prevista: Elaboració de base de dades i informatització de les matèries:
article 34 Llei 6/1987
4- Agents implicats: Generalitat i Consell Comarcal
5- Mecanisme d’execució: Gestió directa
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Integració de la informació d’abast municipal i comarcal d’acord amb els programes i els plans elaborats per la Generalitat en aquesta matèria
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Subvenció de la Generalitat i fons propis
del Consell Comarcal
9- Especialitats i observacions:-

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 26

1- Àmbit d’actuació: Competències i funcions en concurrència amb la Diputació
2- Sector material: Assessorament i assistència
3- Activitat prevista: Defensa jurídica
4- Agents implicats: Consell Comarcal i ajuntaments
5- Mecanisme d’execució: Gestió directa
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Posar a disposició dels ajuntaments que ho sol.licitin els mecanismes de defensa jurídica en temes de caràcter jurisdiccional
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Recursos propis del Consell Comarcal i
aportació dels ajuntaments
9- Especialitats i observacions: Petició concreta dels municipis

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 27

1- Àmbit d’actuació: Competències que incideixen en l’àmbit de les municipals: delegació
2- Sector material: Ordenació del territori i urbanisme
3- Activitat prevista: Comunicacions: senyalització viària i ordenació del trànsit
4- Agents implicats: Generalitat, Consell Comarcal i ajuntaments
5- Mecanisme d’execució: Gestió directa
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Senyalització dels nuclis de població, els edificis i els espais d’interès i la seva conservació
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Subvenció de la Generalitat, fons propis del Consell Comarcal i aportacions dels ajuntaments en el manteniment
9- Especialitats i observacions: Formalització de conveni

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 28

1- Àmbit d’actuació: Competències que incideixen en l’àmbit de les municipals: delegació
2- Sector material: Ordenació del territori i urbanisme
3- Activitat prevista: Inspecció d’obres i d’activitats classificades
4- Agents implicats: Consell Comarcal i ajuntaments
5- Mecanisme d’execució: Gestió directa
6- Previsió temporal: Dos anys
7- Criteris d’actuació comarcal: Facilitar personal als ajuntaments per a la realització d’inspecció urbanística i d’activitats i els informes tècnics previs a l’actuació municipal
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Fons propis del Consell i aportacions dels ajuntaments
9- Especialitats i observacions: Formalització de conveni

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 29

1- Àmbit d’actuació: Competències que incideixen en l’àmbit de les municipals: delegació
2- Sector material: Sanitat: serveis mortuoris
3- Activitat prevista: Conducció de cadàvers
4- Agents implicats: Consell Comarcal i ajuntaments
5- Mecanisme d’execució: Gestió per concessió administrativa
6- Previsió temporal: Conveni per mínim de cinc anys
7- Criteris d’actuació comarcal: Implantar en els municipis un servei de costos uniformes i de control públic
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Cànon de la concessió en favor del Consell Comarcal i aplicació de tarifes
9- Especialitats i observacions: Formalització de conveni

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 30

1- Àmbit d’actuació: Competències que incideixen en l’àmbit de les municipals: delegació
2- Sector material: Sanitat
3- Activitat prevista: Control d’aliments i de begudes
4- Agents implicats: Generalitat, Consell Comarcal i ajuntaments
5- Mecanisme d’execució: Gestió directa
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Contribuir a millorar el nivell higieno-sanitari de la comarca
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Infraestructura de laboratori de la Generalitat, fons propis del Consell i aportació municipal
9- Especialitats i observacions: Formalització de conveni

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 31

1- Àmbit d’actuació: Competències que incideixen en l’àmbit de les municipals: delegació
2- Sector material: Serveis socials
3- Activitat prevista: Prestació del servei d’assistència social primària
4- Agents implicats: Generalitat, Consell Comarcal i municipis de la comarca amb una
població inferior a 20.000 habitants
5- Mecanisme d’execució: Gestió directa de l’activitat pròpia i de la derivada de la delegació dels ajuntaments
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Acceptar totes les delegacions que acordin els ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants. Fixar el període mínim de quatre anys de duració del servei delegat
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Aportació del Consell Comarcal, aportació de la Generalitat segons conveni, i aportació ajuntaments segons conveni
9- Especialitats i observacions: Assessorament i orientació sobre problemes derivats de la vellesa. Ajuts als disminuïts físics i psíquics. Orientació i prevenció de les drogodependències. Suport a les famílies que presenten una problemàtica social o familiar. Orientació sobre situacions de mancances econòmiques: desocupats i problemes d’habitatge. Informació i tramitació de recursos, serveis i prestacions socials (ajuts assistencials, pensions, subvencions, accés a residències i altres centres). Col.laboració amb entitats i col.lectius que participen en la millora del benestar del municipi (associacions, escoles, serveis sanitaris, parròquies, …). Formalització per conveni

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 32

1- Àmbit d’actuació: Competències que incideixen en l’àmbit de les municipals: delegació
2- Sector material: La salubritat pública i el medi ambient
3- Activitat prevista: Recollida i tractament de residus sòlids urbans
4- Agents implicats: Consell Comarcal i ajuntaments
5- Mecanisme d’execució: Concessió
6- Previsió temporal: Quatre anys
7- Criteris d’actuació comarcal: Facilitar la recollida de residus domèstics
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Fons propis del Consell Comarcal,
aportació dels ajuntaments i de la Generalitat
9- Especialitats i observacions: Formalització de conveni

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 33

1- Àmbit d’actuació: Competències que incideixen en l’àmbit de les municipals: delegació
2- Sector material: La salubritat pública i el medi ambient
3- Activitat prevista: Neteja, clausura i regeneració d’abocadors incontrolats
4- Agents implicats: Generalitat, Consell Comarcal i ajuntaments
5- Mecanisme d’execució: Concessió
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Supressió d’abocadors incontrolats per arribar a un únic abocador controlat a la comarca
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Aportació de la Generalitat, fons propis del Consell i aportació dels ajuntaments
9- Especialitats i observacions: Formalització de conveni

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 34

1- Àmbit d’actuació: Competències que incideixen en l’àmbit de les municipals: delegació
2- Sector material: La salubritat pública i el medi ambient
3- Activitat prevista: Neteja viària
4- Agents implicats: Consell Comarcal i ajuntaments
5- Mecanisme d’execució: Concessió administrativa
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Neteja de carrers urbanitzats de domini públic
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Fons propis del Consell Comarcal i aportacions dels municipis segons conveni i de la Generalitat
9- Especialitats i observacions: Actualment el servei es presta en municipis de menys de 10.000 habitants. Formalització per conveni

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 35

1- Àmbit d’actuació: Competències que incideixen en l’àmbit de les municipals: delegació
2- Sector material: La salubritat pública i el medi ambient
3- Activitat prevista: Gestió de depuradores municipals i supramunicipals
4- Agents implicats: Generalitat, Consell Comarcal i ajuntaments
5- Mecanisme d’execució: Concessió
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Unificar i possibilitar la gestió tècnica de les depuradores al nivell d’exigència degut
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Aportació de la Generalitat mitjançant el cànon de sanejament i aportació dels ajuntaments
9- Especialitats i observacions: Formalització de conveni

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 36

1- Àmbit d’actuació: Competències que incideixen en l’àmbit de les municipals: delegació
2- Sector material: Consum
3- Activitat prevista: Disciplina del comerç interior
4- Agents implicats: Consell Comarcal i ajuntaments
5- Mecanisme d’execució: Gestió directa
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Facilitar als ajuntaments el manteniment de la disciplina de comerç interior d’acord amb les previsions de la llei
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Fons propis del Consell i aportació dels ajuntaments
9- Especialitats i observacions: Formalització de conveni

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 37

1- Àmbit d’actuació: Competències que incideixen en l’àmbit de les municipals: delegació
2- Sector material: Serveis públics
3- Activitat prevista: Manteniment de serveis públics municipals
4- Agents implicats: Consell Comarcal i ajuntaments
5- Mecanisme d’execució: Gestió pel Consell Comarcal mitjançant concessions administratives
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Facilitar als ajuntaments les operacions de manteniment de serveis públics obligatoris
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Aportació dels ajuntaments i fons propis del Consell Comarcal
9- Especialitats i observacions: Formalització de convenis

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 38

1- Àmbit d’actuació: Competències que incideixen en l’àmbit de les municipals: delegació
2- Sector material: Gestió tributària: art. 46 de la Llei 6/1987
3- Activitat prevista: Gestió, recaptació, inspecció i revisió de tributs
4- Agents implicats: Consell Comarcal i ajuntaments
5- Mecanisme d’execució: Concessió administrativa
6- Previsió temporal: Conveni mínim de tres anys
7- Criteris d’actuació comarcal: Possibilitar la recaptació en via voluntària i executiva dels tributs municipals
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Aportació municipal mitjançant la participació en la recaptació
9- Especialitats i observacions: Formalització de convenis

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 39

1- Àmbit d’actuació: Competències que incideixen en l’àmbit de les municipals
2- Sector material: Serveis supramunicipals complementaris
3- Activitat prevista: Adquisició de material tècnic de suport a les activitats municipals
4- Agents implicats: Consell Comarcal i ajuntaments
5- Mecanisme d’execució: Gestió directa
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Possibilitar que els municipis puguin prestar els serveis en les millors condicions tècniques i d’eficàcia
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Fons propis del Consell Comarcal i aportació dels ajuntaments
9- Especialitats i observacions: Peticions concretes dels ajuntaments

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 40

1- Àmbit d’actuació: Competències que incideixen en l’àmbit de les municipals
2- Sector material: Serveis supramunicipals complementaris
3- Activitat prevista: Realització de funcions estadístiques
4- Agents implicats: Consell Comarcal i ajuntaments
5- Mecanisme d’execució: Gestió directa
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Realitzar les operacions, bàsiques estadístiques per a la formació de censos i padrons o altres documents estadístics
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Aportació de l’Administració que encarregui les operacions, fons propis del Consell Comarcal i aportació dels ajuntaments
9- Especialitats i observacions: Formalització de convenis en cada operació

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 41

1- Àmbit d’actuació: Competències que incideixen en l’àmbit de les municipals
2- Sector material: Serveis supramunicipals complementaris
3- Activitat prevista: Programes d’aplicació informàtica
4- Agents implicats: Consell Comarcal i ajuntaments
5- Mecanisme d’execució: Gestió directa
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Facilitar als ajuntaments programes d’aplicació informàtica i el seu manteniment
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Fons propis del Consell Comarcal i aportació dels ajuntaments
9- Especialitats i observacions: Formalització de convenis per aplicació o per conjunt d’aplicacions

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 42

1- Àmbit d’actuació: Competències que incideixen en l’àmbit de les municipals
2- Sector material: Serveis supramunicipals complementaris: esports
3- Activitat prevista: Establiment, gestió d’instal.lacions esportives de caràcter comarcal
4- Agents implicats: Generalitat, Consell Comarcal i ajuntaments
5- Mecanisme d’execució: Gestió indirecta
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Facilitar als municipis de la comarca l’accés a equipaments esportius de nivell superior rendabilitzant les inversions
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Aportació de la Generalitat, recursos propis del Consell Comarcal, aportacions municipals i rendiments entrades
9- Especialitats i observacions: Formalització de conveni

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 43

1- Àmbit d’actuació: Serveis de caràcter comarcal utilitzant serveis propis d’un municipi
2- Sector material: Esports
3- Activitat prevista: Instal.lacions esportives de titularitat municipal i aprofitament per
diversos municipis
4- Agents implicats: Generalitat, Consell Comarcal i ajuntaments
5- Mecanisme d’execució: Gestió indirecta
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Facilitar la implantació d’instal.lacions esportives a tots els municipis de la comarca
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Aportació de la Generalitat, recursos propis del Consell Comarcal, aportacions municipals i rendiment d’entrades
9- Especialitats i observacions: S’establirà un conveni entre el Consell Comarcal i els ajuntaments per regular les condicions de l’aprofitament

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 44
1- Àmbit d’actuació: Competències delegades d’altres administracions
2- Sector material: Recaptació
3- Activitat prevista: Recaptació de quotes de la Seguretat Social
4- Agents implicats: Tresoreria de la Seguretat Social i Consell Comarcal
5- Mecanisme d’execució: Concessió
6- Previsió temporal: Tres anys
7- Criteris d’actuació comarcal: Cooperació interadministrativa
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Percentatge en la recaptació de quotes
9- Especialitats i observacions: Conveni amb la Tresoreria de la Seguretat Social

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 45
1- Àmbit d’actuació: Competències delegades o assignades per l’Administració de la Generalitat
2- Sector material: Ensenyament
3- Activitat prevista: Menjador escolar
4- Agents implicats: Consell Comarcal i Generalitat
5- Mecanisme d’execució: Gestió indirecta: concessió administrativa
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Donar el servei de menjador escolar en les condicions adequades i optimitzant la gestió
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Aportació econòmica de la Generalitat; aportació dels medis personals i materials de la gestió pel Consell Comarcal, i, aportació dels pares dels escolars en funció de la seva renda familiar
9- Especialitats i observacions:-

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 46

1- Àmbit d’actuació: Competències pròpies
2- Sector material: Promoció de la comarca
3- Activitat prevista: Expedició de la certificació per a la denominació comarcal dels productes alimentaris
4- Agents implicats: Consell Comarcal
5- Mecanisme d’execució: Gestió directa
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Atorgar el certificat de la denominació comarcal en els productes de qualitat de la comarca
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Fons propis i subvencions d’altres administracions i aportacions de particulars
9- Especialitats i observacions:-

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 47

1- Àmbit d’actuació: Competències pròpies i delegades pels ajuntaments
2- Sector material: Autoprotecció de béns i persones
3- Activitat prevista: Elaboració dels plans d’actuació comarcal i plans d’actuació municipal en zones de risc forestal important
4- Agents implicats: Consells comarcals, Generalitat de Catalunya i ajuntaments
5- Mecanisme d’execució: Gestió directa
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Elaboració de plans d’actuació previstos a la Llei 6/88, de 30 de març, Llei forestal de Catalunya, en el Decret 63/88, de 28 de març, i en el Decret 31/88, de 24 de febrer, i disposicions concordants
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Fons propis i subvencions de la Generalitat i aportacions municipals
9- Especialitats i observacions:-

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 48

1- Àmbit d’actuació: Competències que incideixen en l’àmbit de les de la Generalitat de Catalunya
2- Sector material: Ensenyament
3- Activitat prevista: Universitat Oberta de Catalunya
4- Agents implicats: Consell Comarcal, Diputació de Girona i la Universitat Oberta de Catalunya
5- Mecanisme d’execució: Conveni
6- Previsió temporal: Tres anys prorrogables
7- Criteris d’actuació comarcal: Posar a disposició de la Universitat Oberta de Catalunya els locals per a la seva implantació a la comarca
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Fons propis
9- Especialitats i observacions:-

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 49

1- Àmbit d’actuació: Competències delegades
2- Sector material: Joventut
3- Activitat prevista: Programes de dinamització juvenil
4- Agents implicats: Consell Comarcal, Generalitat i ajuntaments
5- Mecanisme d’execució: Gestió directa
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Promoure activitats dirigides a la joventut de la comarca i recolzar iniciatives
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Fons propis del Consell, subvencions de la Generalitat de Catalunya i ajuntaments
9- Especialitats i observacions:-

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 50

1- Àmbit d’actuació: Competències delegades o assignades per l’Administració de la Generalitat
2- Sector material: Instal.lacions juvenils destinades a activitats amb infants i joves de la nostra comarca
3- Activitat prevista: Autoritzacions, inspeccions i sancions
4- Agents implicats: Consell Comarcal, Generalitat i ajuntaments
5- Mecanisme d’execució: Gestió directa
6- Previsió temporal: Dos anys prorrogables
7- Criteris d’actuació comarcal: Seguiment del compliment de les normes vigents en matèria de cases de colònies i clausura de les no autoritzades
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Subvencions de la Generalitat
9- Especialitats i observacions:-

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 51

1- Àmbit d’actuació: Competències delegades
2- Sector material: Medi Ambient
3- Activitat prevista: Accés motoritzat al medi natural
4- Agents implicats: Consell Comarcal, Generalitat de Catalunya i ajuntaments
5- Mecanisme d’execució: Gestió directa i convenis amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i amb els ajuntaments
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Portar a terme les previsions de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural
8- Fórmules de finançament de l’activitat: El Consell amb recursos propis, els ajuntaments i la Generalitat de Catalunya
9- Especialitats i observacions:-

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 52

1- Àmbit d’actuació: Competència pròpia
2- Sector material: Serveis socials
3- Activitat prevista: Servei d’Ajuda a Domicili
4- Agents implicats: Consell Comarcal i ajuntaments de la comarca
5- Mecanisme d’execució: Concessió
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Ajuda a la gent gran
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Fons transferits de la Generalitat de Catalunya i aportacions dels usuaris del servei
9- Especialitats i observacions:-

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 53

1- Àmbit d’actuació: Competència pròpia
2- Sector material: Cultura
3- Activitat prevista: Servei comarcal de premsa i protocol
4- Agents implicats: Consell Comarcal i ajuntaments de la comarca
5- Mecanisme d’execució: Servei de gestió directa
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Suport als municipis que no disposen de mitjans en aquest àmbit
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Fons propis del Consell i ajuntaments beneficiaris
9- Especialitats i observacions:-

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 54

1- Àmbit d’actuació: Competències que incideixen en l’àmbit de les municipals: delegació
2- Sector material: Medi Ambient
3- Activitat prevista: Servei de recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus sòlids urbans
4- Agents implicats: Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal i ajuntaments de la
comarca
5- Mecanisme d’execució: Gestió per concessió a una empresa particular i conveni amb la Generalitat i els ajuntaments
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Els que determini el Pla comarcal de gestió de residus municipals
8- Fórmules de finançament de l’activitat: La Generalitat aporta elements d’infraestructura, el Consell financia part del servei i els municipis fan una aportació mitjançant conveni
9- Especialitats i observacions: Establiment de taxes de recollida orgànica de residus

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 55

1- Àmbit d’actuació: Competències delegades pels ajuntaments
2- Sector material: Cultura
3- Activitat prevista: Arxius municipals
4- Agents implicats: Consell Comarcal i ajuntaments de la comarca
5- Mecanisme d’execució: Concessió
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Col.laborar amb els municipis amb menys mitjans coordinadament amb el servei d’arxius del Departament de Cultura
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Departament de Cultura, fons propis del Consell Comarcal i ajuntaments beneficiaris
9- Especialitats i observacions:-

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 56

1- Àmbit d’actuació: Competència delegada dels ajuntaments
2- Sector material: Medi Ambient
3- Activitat prevista: Abocador controlat de runes
4- Agents implicats: Consell Comarcal i ajuntaments de la comarca
5- Mecanisme d’execució: Concessió
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Els que determini el Programa de residus de la construcció a Catalunya
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Departament de Medi Ambient, municipis i usuaris de l’abocador
9- Especialitats i observacions:-

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 57

1- Àmbit d’actuació: Competències delegades de la Generalitat
2- Sector material: Medi Ambient
3- Activitat prevista: Control ambiental
4- Agents implicats: Consell Comarcal i ajuntaments de la comarca
5- Mecanisme d’execució: Concessió
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Els que determini el Departament de Medi Ambient
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Departament de Medi Ambient i ajuntaments directament beneficiats pel servei
9- Especialitats i observacions:-

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 58

1- Àmbit d’actuació: Competències pròpies
2- Sector material: Ordenació del territori i urbanisme
3- Activitat prevista: Servei de l’oficina d’habitatge
4- Agents implicats: Consell Comarcal i ajuntaments de la comarca
5- Mecanisme d’execució: Gestió directa
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Asessorament i informació en matèria d’habitatge. Tramitació de les ajudes al lloguer. Registre de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial.
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Subvenció de la Generalitat i fons propis del Consell Comarcal
9- Especialitats i observacions:-

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 59

1- Àmbit d’actuació: Competències pròpies
2- Sector material: Cultura
3- Activitat prevista: Escola de Teatre
4- Agents implicats: Consell Comarcal i ajuntaments
5- Mecanisme d’execució: Gestió directa i convenis amb els ajuntaments
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Crear i mantenir l’Escola de Teatre seguint la programació anual
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Pel propi Consell amb recursos propis i rendiment de la matriculació; pels ajuntaments amb l’equipament i manteniment d’aules.
9- Especialitats i observacions:-

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 60

1- Àmbit d’actuació: Competències pròpies
2- Sector material: Turisme
3- Activitat prevista: Foment del turisme comarcal
4- Agents implicats: Consell Comarcal i ajuntaments
5- Mecanisme d’execució: Per qualsevol de les formes admeses en dret
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Crear i mantenir el servei del centre de visitants de la comarca del Gironès
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Recursos propis del Consell Comarcal. Aportacions dels ajuntaments. Fons FEDER. Subvencions de la Generalitat. Aportacions del sector privat.
9- Especialitats i observacions:-

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 61

1- Àmbit d’actuació: Competències pròpies
2- Sector material: Turisme
3- Activitat prevista: Promoció i difusió turística, patrimonial, cultural i gastronòmica dels municipis de la comarca
4- Agents implicats: Consell Comarcal i ajuntaments
5- Mecanisme d’execució: Gestió directa
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Promocionar i difondre els elements turístics, patrimonials, culturals i gastronòmics característics dels municipis de la comarca
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Recursos propis del Consell Comarcal. Aportacions dels ajuntaments. Subvencions de la Generalitat. Aportacions del sector privat.
9- Especialitats i observacions:-

DIRECTIVA D’ACTUACIÓ NÚMERO: 62

1- Àmbit d’actuació: Competències pròpies
2- Sector material: Protecció civil
3- Activitat prevista: Suport i assistència tècnica a la planificació i prevenció municipal de protecció civil, en les emergències i en el retorn a la normalitat de conformitat amb la la Llei 4/1997, de 20 de maig. Redacció de plans d’autoprotecció de conformitat amb el Decret 82/2010, de 29 de juny.
4- Agents implicats: Consell comarcal i ajuntaments
5- Mecanisme d’execució: Gestió directa
6- Previsió temporal: Indefinida
7- Criteris d’actuació comarcal: Elaboració i aprovació del pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil, actualitzacions i revisions. Redacció, informe i homologació dels plans d’autoprotecció municipals.
8- Fórmules de finançament de l’activitat: Fons propis, subvencions de la Generalitat i aportacions ajuntaments
9- Especialitats i observacions:-