Amb la tecnologia de Blogger.

Pressupost del Consell Comarcal del Gironès

Pressupost 2016

Es presenta per a la seva aprovació el pressupost consolidat del Consell Comarcal del Gironès per import de 16.371.125,75€ que representa un increment del 2,15% respecte al de 2015. Aquest pressupost inclou el pressupost del propi Consell Comarcal per import de 15.589.860,75 €, amb un increment del 2,09% respecte 2015 i el pressupost de l'Escola de Música per import de 847.265,00 €, que representa un increment del 2,54% respecte al de 2015.
2015
2016

General (consolidat)
16.025.094,85
 16.371.125,75
2,15%
EMG
825.940,00
 847.265,00
2,54%
propi (consell comarcal)
15.270.154,85
 15.589.860,75
2,09%
Òrgans de Govern i Administració General
1.164.297.50
 1.312.182,53
13%
Acció Social
1.544.916,88
 1.519.118,46
-2%
Promoció econòmica
197.921,60
 417.880,83
111%
Ensenyament
6.827.310,51
 7.520.798,56
10%
Urbanisme i arquitectura
1.222.180,51
 456.659,41
-63%
Medi ambient
3.643.620,61
 3.705.285,75
2%
Cultura, joventut i esports
566.609,24
 555.350,20
-2%
Turisme
103.298,00
 102.585,00
-1%

15.270.154,85
 15.589.860,74
       
 
Clica aquí per tenir informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d’endeutament
  
Pressupost 2015

El pressupost consolidat del Consell Comarcal del Gironès, per import de 16.025.094,85€, representa un increment del 4% respecte al de 2014. Aquest pressupost inclou el pressupost del propi Consell Comarcal per import de 15.270.154,85 €, amb un increment del 4,25% respecte 2014 i el pressupost de l'Escola de Música per import de 825.940,00 €, que representa un increment del 0,34% respecte al de 2014. L'import destinat a òrgans de govern és de 254.600 €. Els imports són els següents:


2015
2014

General (consolidat)
16.025.094,85
 15.405.817,32
4%
EMG
825.940,00
 822.964,00
0,34%
Propi (Consell Comarcal)
15.270.154,85
 14.647.353,32
4,25%
Òrgans de Govern i Administració General
1.164.297.50
 1.179.030,00
-1%
Acció Social
1.544.916,88
 1.275.751,26
21%
Promoció econòmica
197.921,60
 160.165,44
24%
ensenyament
6.827.310,51
 6.123.378,42
11%
Urbanisme i arquitectura
1.222.180,51
 1.989.978,29
-39%
Medi ambient
3.643.620,61
 3.256.881,69
12%
Cultura, joventut i esports
566.609,24
 557.734,38
2%
Turisme
103.298,00
 104.433,84
-1%

15.270.154,85
 14.647.353,32
        4,%


Pressupost 2014


El pressupost consolidat del Consell Comarcal del Gironès per import de 15.405.817,32 € que representa un decrement del 0,62% respecte al de 2013. Aquest pressupost inclou el pressupost del propi Consell Comarcal per import de 14.647.353,32 €, amb un decrement del 0,39% respecte 2013 i el pressupost de l'Escola de Música per import de 822.964,00 €, que representa un decrement del 2,27% respecte al de 2013. L'import destinat a òrgans de govern és de 280.344 €. Els imports són els següents:
 

2013
2014

General (consolidat)
 15.501.215,26
 15.405.817,32
-0,62%
EMG
 842.111,91
 822.964,00
-2,27%
Propi (Consell Comarcal)
 14.704.103,35
 14.647.353,32
-0,39%
Òrgans de Govern i Administració General
 1.198.891,00
 1.179.030,00
-1,66%
Acció Social
 1.234.638,34
 1.275.751,26
3,33%
Promoció econòmica
 128.341,13
 160.165,44
24,80%
ensenyament
 6.146.471,52
 6.123.378,42
-0,38%
Urbanisme i arquitectura
 2.078.828,29
 1.989.978,29
-4,27%
Medi ambient
 3.258.746,85
 3.256.881,69
-0,06%
Cultura, joventut i esports
 544.837,22
 557.734,38
2,37%
Turisme
 113.349,00
 104.433,84
-7,87%

 14.704.103,35
 14.647.353,32


Pressupost 2013

La proposta d'aprovació de pressupost consolidat per a l'any 2013 pateix un decrement del 10,11% respecte a l'any anterior, aquesta disminució es correspon a una reducció en el pressupost del consell comarcal del 9,82% i una disminució d'un 14,43% en el pressupost de l'organisme autònom Escola de Música del Gironès. L'import destinat a òrgans de govern és de 299.691 €. Els imports són els següents:


2012
2013
%
General (consolidat)
 17.244.587,86
15.501.215,26
-10,11%
EMG
 984.121,30
842.111,91
-14,43%
Propi (Consell Comarcal)
16.305.466,56
14.704.103,35
-9,82%
Òrgans de govern i administració general
 1.277.791,00
1.198.891,00
-6,17%
Acció social
 1.646.760,68
1.234.638,34
-25,03%
Promoció econòmica
 169.748,44
128.340,00
-24,39%
Ensenyament
 7.167.976,53
6.146.471,52
-14,25%
Urbanisme i arquitectura
 2.094.863,29
2.078.828,29
-0,77%
Medi ambient
 3.200.380,07
3.258.746,85
1,82%
Cultura, joventut i esports
 603.101,35
499.837,22
-17,12%
Turisme
 144.845,20
113.349,00
-21,74%

Pressupost 2012

Ens trobem davant l’aprovació del Pressupost General del Consell Comarcal del Gironès per a l’any 2012. El Pressupost General es composa del Pressupost del Consell Comarcal del Gironès i del Pressupost de l’organisme autònom Escola de Música del Gironès. L'import destinat a òrgans de govern és de 318.814 €. Els imports són els següents: