Amb la tecnologia de Blogger.

Residus municipals

GESTIÓ COMARCAL DELS RESIDUS MUNICIPALS

Residus municipals

Recollida selectiva de vidre, paper i cartró i envasos lleugers

Recollida de mobles i trastos vells

Recollida de piles

Recollida de la poda i restes vegetals 

Recollida de la fracció resta

Vehicles fora d'ús

Recollida selectiva de la fracció orgànica

Ordenança Comarcal Reguladora de ResidusRECOLLIDA SELECTIVA de vidre, paper i cartró i envasos lleugers

El Servei de recollida selectiva de les fraccions de vidre, paper/cartró i envasos lleugers (brics, llaunes i envasos de plàstic) comprèn la recollida selectiva de cadascun d’aquests residus i el transport d’aquests fins a un gestor autoritzat, per a la seva posterior valorització.


RECOLLIDA DE MOBLES I TRASTOS VELLS


El servei inclou la recollida de mobles i trastos vells deixats a la via pública, generalment al costat dels contenidors de rebuig, i el seu tractament, entenent per tractament tant la valorització que pugui fer-se’n dels seus components, com la seva disposició en un abocador controlat. En casos extraordinaris, també es recullen els mobles i trastos vells directament en el domicili del ciutadà, prèvia trucada i concertació amb l’Ajuntament o al Consell Comarcal. El servei s’efectua seguint un calendari establert en cada ajuntament.

S’inclouen en aquest servei els següents residus: electrodomèstics, mobles i estris vells (neveres, televisors, somiers, matalassos, taules, cadires, etc.)


RECOLLIDA DE PILES


Les piles són residus especials, d’alta toxicitat, i que per tant no es poden barrejar de forma indiscriminada amb la resta d’escombraries, cal separar-les correctament perquè rebin un tractament específic. Cal lliura-les a la deixalleria més propera o bé al contenidor específic que es troba en molts establiments i edificis institucionals.RECOLLIDA I TRACTAMENT  DE LA PODA I RESTES VEGETALS


El servei de recollida comprèn la recollida de la poda i de les restes vegetals que generen els particulars, en els contenidors específics ubicats en els municipis de la comarca.
La poda es tritura i es composta.
També serveix com a complement a l’hora de fer compostatge casolà en aquells municipis on està implantat.


RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ RESTA


El servei mancomunat de recollida del rebuig comprèn la recollida dels residus no reciclables, normalment en contenidors de càrrega lateral i el seu trasllat al dipòsit controlat corresponent.
RECOLLIDA DE VEHICLES FORA D'ÚSEl servei de gestió dels vehicles fora d'ús comprèn tant el trasllat en grua del vehicle des del lloc on es troba fins al centre de recollida, descontaminació i recuperació autoritzat per efectuar-li la separació controlada dels components que tenen la consideració de residus especials (olis, líquids de frens, etc.), el seu reciclatge (recuperació de subproductes) i posterior emmagatzematge.
Per als vehicles abandonats però que encara no han estat declarats residus sòlids urbans, el Consell Comarcal posa a disposició dels ajuntaments un dipòsit comarcal de vehicles.RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA


El servei de recollida de la fracció orgànica comprèn la recollida de les restes de menjar i petites restes de jardinaria, dipositades en els contenidors específics, generalment de color marró que trobem al carrer, de 240 l/360l de capacitat.  Les restes orgàniques es traslladen a una planta de compostatge per a la seva transformació en compost. A casa, per evitar olors i líquids és aconsellable utilitzar cubells airejats i bosses compostables.


Per a més informació sobre la recollida de la fracció orgànica, podeu consultar el Tríptic fracció orgànicaORDENANÇA COMARCAL REGULADORA DELS RESIDUSEdicte sobre aprovació inicial de l'Ordenança comarcal reguladora de la gestió dels residus municipals a la comarca del Gironès: BOP de Girona núm. 44- 2 de març de 2007 / pàg. 35.


© 2012-2018 Consell Comarcal del Gironès. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de protecció de dades | Política de cookies
C/ Riera de Mus,1A·17003 Girona·Tel 972 213 262