Amb la tecnologia de Blogger.

Perfil del contractant


En acompliment del que estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic, i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, el Consell Comarcal del Gironès ha creat aquest apartat de la web per tal de facilitar l'accés a la documentació relativa a expedients de contractació del Consell Comarcal del Gironès conforme al precepte legal esmentat.


Mesa Permanent  
La Mesa de contractació amb caràcter permanent estarà composta pels membres següents:

President/a:
Vicepresidència primera del Consell Comarcal del Gironès o conseller/a comarcal en qui delegui.

Vocals:
Sra. Estefania Carabellido i Bruns, consellera comarcal en representació del grup de Convergència i Unió (CiU)
Sra. Maria Mercè Roca i Perich, consellera comarcal en representació del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)
Sr. Daniel Cornellà i Detrell, conseller comarcal en representació del grup de Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu (CUP-PA)
Sra. Iolanda Pineda i Balló, consellera comarcal en representació del grup de Candidatura de Progrés (PSC-CP)
Sra. Míriam Pujola Romero, consellera comarcal en representació del grup de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía (C’s)
Sr. Wilder Palacio Pineda, conseller comarcal en representació del grup d'ENTESA (ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E)
Sra. Concepció Veray i Cama, consellera comarcal en representació del grup del Partit Popular (PP)

Sra. Sílvia Bartrolí i Besalú, gerent del Consell Comarcal del Gironès
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general del Consell Comarcal del Gironès
Sra. Marta Dalmau i Palom, interventora del Consell Comarcal del Gironès

El coordinador/a de l’àrea en relació amb l’objecte de contractació.

Secretari/a:
El personal de la corporació que es designi per la Presidència del Consell Comarcal del Gironès a proposta del secretari general.

La mesa podrà sol·licitar informes orals i/o escrits del personal tècnic o administratiu que precisi pel desenvolupament de les seves funcions.

La Mesa podrà actuar en la seva funció d’obertura i qualificació de la documentació administrativa corresponent als sobres número 1 de les pliques presentades a licitació a través de la Comissió Tècnica de la qual en formaran part en tot cas els membres següents de la Mesa:

La gerent del Consell Comarcal del Gironès
El secretari general del Consell Comarcal del Gironès
La interventora del Consell Comarcal del Gironès
El/la coordinador/a de l’àrea competent per raó de l’objecte del contracte.

L’acta de qualificació serà autoritzada per la mesa de contractació en els termes establerts en els plecs de clàusules administratives. Més informació:
 Contractes anteriors a 1 de Gener de 2011: [ Entrar ]


© 2012-2014 Consell Comarcal del Gironès. Tots els drets reservats | Avís legal
C/ Riera de Mus,1A·17003 Girona·Tel 972 213 262