Select Page

D’acord amb el que disposa l’ordre HAP/2082/2014 de 7 de novembre, pel que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista en la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, es posa en coneixement el període mitjà de pagament a proveïdors:

Any 2020

Any 2019

Any 2018

 Any 2017

 Any 2016

Any 2015