Select Page

S’han prioritzat les partides relatives als ajuts socials i a l’emprenedoria: El Ple del Consell Comarcal del Gironès, ha aprovat, amb els vots a favor dels grups de CiU i d’ERC i l’abstenció de la resta de grups (PSC, PP, CUP i ICV) el ‘Pressupost 2014’ amb un import total de 15.405.817,32 MEURS. 

Punt/Avui/ pàg. 9/ 19/12/2013.

El President del Consell Comarcal del Gironès, Jaume Busquets, ha destacat que “es tracta d’uns pressupostos molt ajustats i amb un marge petit d’execució però sensibles al context econòmic i social actual. Així doncs, s’ha previst una partida important destinada als ajuts socials i d’urgència i també a l’emprenedoria.”
Busquets ha agraït també la col·laboració i bona predisposició, per part de tots els grups polítics que conformen el consell, en l’elaboració del pressupost.
El Ple també ha aprovat, per unanimitat, la contractació centralitzada del subministrament de l’energia elèctrica a diversos municipis de la comarca del Gironès i el conveni de col·laboració entre els Ajuntaments Celrà, Salt, Vilablareix i el Consell Comarcal del Gironès per a l’execució del projecte “Emprendre al Gironès”, subvencionat pel Departament d’Empresa i Ocupació, Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu
Pressupost 2014
El Pressupost General es composa del Pressupost del Consell Comarcal del Gironès i del Pressupost de l’organisme autònom Escola de Música del Gironès. El pressupost consolidat del Consell Comarcal del Gironès per import de 15.405.817,32 € representa un decrement del 0,62% respecte al de 2013. Aquest pressupost inclou el pressupost del propi Consell Comarcal per import de 14.647.353,32 €, amb un decrement del 0,39% respecte 2013 i el pressupost de l’Escola de Música per import de 822.964,00 €, que representa un decrement del 2,27% respecte al de 2013.
Els imports són els següents:
2014
General (consolidat)
15.405.817,32
EMG
822.964,00
propi (consell comarcal)
14.647.353,32
Òrgans de Govern i Administració General
1.179.030,00
Acció Social
1.275.751,26
Promoció econòmica
160.165,44
ensenyament
6.123.378,42
Urbanisme i arquitectura
1.989.978,29
Medi ambient
3.256.881,69
Cultura, joventut i esports
557.734,38
Turisme
104.433,84
 14.647.353,32

Per àrees de gestió ens trobem amb el següent:

Òrgans de Govern i Administració General: es produeix una disminució del 1,66%, fruit de la restricció a les partides d’òrgans de govern en un 3% i de contenció de la despesa corrent. Aquesta disminució global s’aconsegueix havent posat a licitació serveis com els dels contractes del llum, telefonia, manteniment d’ascensors i de correus. També s’han fet ajustament a totes les despeses corrents, tot i que no és senzill, en un context on els preus dels serveis bàsics van constantment a l’alça (llum, aigua, energia, gasolina).
Acció Social: Aquesta àrea incrementa en un 3,35% amb una previsió que s’ha fet preveient un escenari molt conservador. Es compta amb els ingressos del contracte programa signat per 2012-2015 però només es tenen en compte el 50% dels ingressos que per ampliació es varen signar addicionalment per a l’any 2013. S’incrementa la partida d’ajuts d’urgència que passa de 2.000 a 18.250 euros i que les gestionarà també el Consorci de Benestar Social Gironès Salt.
Promoció Econòmica: L’increment és del 25% respecte l’any anterior. Aquesta és una àrea totalment condicionada al funcionament del SOC. L’equip de treball del consell comarcal, juntament amb els tècnics dels ajuntaments han presentat els projectes per a la col·laboració social, per a la formació i ocupació, per a l’emprenedoria i per a la formació de joves. A l’hora de presentar el pressupost es compta amb la resposta favorable dels programes de col·laboració social i de formació i treball al Gironès, confiem amb que els altres dos programes també es resolguin favorablement. A banda d’aquests programes es preveu actuar en l’àmbit de l’emprenedoria seguin amb les col·laboracions amb la xarxa d’emprenedors del Gironès, els tallers de formació i les actuacions del conveni amb l’associació de comerciants. També dins d’aquesta àrea es contemplen les competències en matèria de consum delegades per l’Agència de Consum, amb una aportació que s’ha disminuït en un 50% respecte el pressupost anterior.
Ensenyament:Amb una disminució del 0,38% respecte del curs anterior . El pressupost de 2014 ajusta les despeses en transport i gestió però incrementa la dotació per beques de menjador. S’està preparant una convocatòria que unifiqui els criteris per al curs 2014/2015 per a tot Catalunya. Les partides d’ensenyament poden patir canvis importants durant l’exercici ja que des del Departament d’Ensenyament s’han compromès a millorar les dotacions inicials.
Urbanisme i arquitectura: Amb una disminució del 4,27% respecte el pressupost anterior. Sense inversió durant els dos darrers anys i ajustant els pressupostos, alguns ajuntaments ja preveuen poder invertir en obra pública durant el 2014. També es continua apostant per potenciar les accions de l’oficina comarcal d’habitatge que per enguany també col·laborarà amb els ajuntaments i el Consorci de Benestar Social Gironès Salt per tal de facilitar accés a l’habitatge i assessorar en els processos de desnonament. Es torna a preveure la inversió en el pla de camins comarcals, sempre i quan es compti amb un termini de pagament de la subvenció del PUOSC acceptable. Pel que fa al personal s’amortitza una plaça de delineant dels Serveis Tècnics.
Medi Ambient:Aquesta àrea depèn dels serveis mancomunats que oferim als ajuntaments, queda pràcticament igual que l’exercici anterior tot i que per a l’exercici actual es preveu un canvi important en el sistema del tractament dels residus a partir del conveni signat amb l’Agència de Residus de Catalunya, els consells comarcals del Baix Empordà i la Selva i els ajuntaments de Lloret de Mar i Llagostera. En virtut d’aquest conveni deixem d’anar a l’abocador de Solius i passem a anar a la planta de tractament de Lloret de Mar. Un canvi per millorar en la gestió dels residus però més car econòmicament. Els efectes econòmics s’han negociat en el conveni per tal que els ajuntaments no es vegin afectats negativament durant dos anys.
Cultura, Joventut i Esports: Amb un increment del 2,37%. Enguany celebrem el 30 aniversari de la Casa de Cultura de Les Bernardes de Salt i el 10è aniversari d’Emergent, dins de les possibilitats econòmiques es faran accions per a la seva celebració. Considerem que la inversió del Consell Comarcal en les accions culturals que estem duent a terme són molt positives i tenen el seu impacte. La programació de teatre, l’Escola de Teatre del Gironès, el festival Emergent són referents per altres comarques i compleixen els objectius marcats amb escreix. També el canvi en la gestió de la Casa de Cultura Les Bernardes comença a donar els seu rendiment amb les seves especialitzacions. Respecte a les accions de joventut seguim amb el programa de tècnics compartits ja que els ajuntaments ho valoren molt positivament. També seguirem amb el Bus de fires i amb l’Expojove, entre d’altres accions. Pel que fa referència a esports seguim confiant amb la bona col·laboració existent amb el Consell Esportiu i en l’aposta de promocionar l’esport de base, foment d’alguns esports no majoritaris i foment de l’esport femení.
Finalment, l’organisme autònom local Escola de Música del Gironès:Disminució global d’un 2,27%. La davallada d’alumnes ha estat present, com no podia ser d’altra manera, però molt menys del que es preveia. L’objectiu és no incrementar els preus a les famílies, per això haurem d’estudiar nous canvis de cares al curs 2014-2015. Enguany celebren el 25è aniversari de la creació de les aules de música, l’embrió de l’actual escola.