Select Page
S’aprova el PIG 2014-2016 com a eina d’implementació de les polítiques d’Igualtat a la comarca del Gironès 
La Junta General del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt ha aprovat el ‘Pla d’Igualtat d’Oportunitats i Gènere 2014-2016’. Es tracta del document marc que esdevé l’eina fonamental de treball i consolidació de les polítiques de gènere del Consorci. 

 PIG 2014-2016

La Junta General del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt ha aprovat aquest mes de maig el Pla d’Igualtat d’Oportunitats i Gènere (PIG) 2014-2016. El Pla esdevé l’eina fonamental de treball i de consolidació de les polítiques de gènere del Consorci, mitjançant la promoció de programes transversals comarcals i el suport a l’elaboració de plans d’igualtat locals. Serveix per afavorir l’operativitat de totes les voluntats polítiques i defineix els objectius que el Consorci es marca com a ens públic al servei dels governs locals i de la ciutadania. També té com a finalitat la coordinació d’esforços, en la mesura que promou i dóna suport al treball transversal de les diverses àrees del Consell Comarcal del Gironès, amb els ens municipals que el conformen, i de l’Ajuntament de Salt.
El Pla es regeix pels principis d’igualtat d’oportunitats, transversalitat, integració, participació, prevenció, diversitat i comunicació. Així mateix, les seves línies estratègiques, les quals prenen com a referència el Pla d’acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya (2008 2011), es basen fonamentalment en impulsar les polítiques d’igualtat de gènere al territori; en implementar la transversalitat per garantir que totes les polítiques del Consorci incorporen la vessant igualitària; en fomentar la participació sociopolítica de les dones (per tal d’incrementar la seva presència i participació en els àmbits de la vida social, cultural i política); en fomentar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes davant el mercat laboral; en oferir una atenció davant les necessitats de les dones; i en abordar de forma integral la violència de gènere.
Per al desenvolupament d’aquest Pla es crearan diverses estructures i espais de participació i treball en xarxa, que seran els encarregats de portar-lo a terme, així com d’avaluar-lo i fer el seu seguiment.
El PIG 2014-2016 es pot consultar a les pàgines webs del Consell Comarcal del Gironès (www.girones.cat) del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt (www.cbs.cat).