Select Page

El Ple del Consell Comarcal del Gironès, ha aprovat, el ‘Pressupost 2015’ amb un import total de 16.025.094,85 MEURS

“Més acció social i promoció al Consell del Gironès”: Punt/Avui.

“El Consell del Gironès apuja el seu pressupost un 4%”: Diari de Girona.


El pressupost ha estat aprovat amb els vots a favor del grup de CiU, el vot en contra de la CUP i l’abstenció de la resta de grups (PSC, ERC, PP, ICV) i de la consellera comarcal no adscrita (Glòria Plana). El president del Consell Comarcal del Gironès, Jaume Busquets, ha destacat que “es tracta d’un pressupost continuista i finalista amb molt poc marge de maniobra però que s’ha ajustat a la realitat i, en aquest sentit, s’han prioritzat les partides relatives a promoció econòmica i a serveis socials”.
Pressupost 2015

El Pressupost General es composa del Pressupost del Consell Comarcal del Gironès i del Pressupost de l’organisme autònom Escola de Música del Gironès. El pressupost consolidat del Consell Comarcal del Gironès, per import de 16.025.094,85€, representa un increment del 4% respecte al de 2014. Aquest pressupost inclou el pressupost del propi Consell Comarcal per import de 15.270.154,85 €, amb un increment del 4,25% respecte 2014 i el pressupost de l’Escola de Música per import de 825.940,00 €, que representa un increment del 0,34% respecte al de 2014.

Els imports són els següents:

2015
2014
General (consolidat)
16.025.094,85
 15.405.817,32
4%
EMG
825.940,00
 822.964,00
0,34%
propi (consell comarcal)
15.270.154,85
 14.647.353,32
4,25%
Òrgans de Govern i Administració General
1.164.297.50
 1.179.030,00
-1%
Acció Social
1.544.916,88
 1.275.751,26
21%
Promoció econòmica
197.921,60
 160.165,44
24%
ensenyament
6.827.310,51
 6.123.378,42
11%
Urbanisme i arquitectura
1.222.180,51
 1.989.978,29
-39%
Medi ambient
3.643.620,61
 3.256.881,69
12%
Cultura, joventut i esports
566.609,24
 557.734,38
2%
Turisme
103.298,00
 104.433,84
-1%
15.270.154,85
 14.647.353,32
        4,%

Per àrees de gestió:

Òrgans de Govern i Administració General: es produeix una disminució de l’1%, fruit de la restricció a les partides d’òrgans de govern i de contenció de la despesa corrent. Respecte als ingressos hem de comentar la previsió de la recuperació de l’import del fons de cooperació que prové de la Generalitat després de patir retallades durant dos anys consecutius.

Acció Social: Aquesta àrea s’incrementa en un 21%. Es compta amb els ingressos del contracte programa signat per 2012-2015. En aquesta àrea els imports es destinen al Consorci de Benestar Social Gironès Salt per tal de dur a terme totes les accions en matèria de serveis socials d’atenció primària als municipis i la resta d’accions del contracte programa, si bé hi ha alguns programes que es convenien directament amb els ajuntaments, en concret, programes per import de 41.588,03€. Es mantenen els ajuts d’urgència que també es gestionen a través del consorci de serveis socials.

Promoció Econòmica: L’increment és del 24% respecte l’any anterior. L’equip de treball del consell comarcal, juntament amb els tècnics dels ajuntaments han presentat el projecte per a la formació i ocupació al Gironès. A banda d’aquests programes es preveu actuar en l’àmbit de l’emprenedoria seguint amb les col·laboracions amb la xarxa d’emprenedors del Gironès i seguir endavant amb el projecte Reempresa al Gironès. També, dins d’aquesta àrea, es contemplen les competències en matèria de consum delegades per l’Agència de Consum.

Ensenyament: Amb un increment de l’11% respecte del curs anterior. El pressupost de 2014 ajusta les despeses en transport i gestió de menjadors propis però incrementa la dotació per beques de menjador. La convocatòria de beques de menjadors amb criteris unificats per a tot Catalunya i el compromís de la Conselleria d’Ensenyament de solucionar els problemes d’alimentació dels alumnes en situació de risc ha comportat aquest increment del que ens felicitem.

Urbanisme i arquitectura: Amb una disminució del 39% respecte el pressupost anterior provocat per l’ajustament de la partida d’inversió en el pla d’obres i serveis de Catalunya. Finalment es posaran a concurs les obres dels camins comarcals ajustades a les necessitats i finançament disponible per part dels ajuntaments beneficiaris de les obres. Es continua prestant els serveis i encàrrecs que ens demanen els ajuntaments de la comarca, s’inclou la partida per fer front als treballs de delimitació de les franges de prevenció de risc d’incendis i es continua amb la tasca de l’Oficina Comarcal d’Habitatge. Finalment es preveu una inversió en obres de manteniment de la seu del consell comarcal.

Medi Ambient: Aquesta àrea depèn dels serveis mancomunats que oferim als ajuntaments i per a l’any 2015 es preveu un increment del 12%. Diferents fets motiven aquest increment: d’una banda l’ampliació dels serveis a més ajuntaments i oferint-ne de nous, com per exemple els d’estalvi energètic i lluita contra la pobresa energètica. També s’ha de tenir en compte l’increment desmesurat de les taxes de tractament en els abocadors controlats, tant els de residus sòlids urbans com el de matèria orgànica.

Cultura, Joventut i Esports: Amb un increment del 2%. La política d’aquestes àrees és de continuïtat, tota vegada que hi ha actuacions que funcionen i que són ben valorades pels ajuntaments i ciutadans de la comarca, podem parlar del cicle d’Escenaris, de l’Escola de Teatre, del festival Emergent, del bus de fires, d’Expojove o de la gestió dels parcs de salut. També valorem molt positivament la tasca que es fa amb els tècnics compartits de joventut, mancomunant els serveis dels municipis que ens confien aquesta gestió, en especial els municipis de la zona de la llera Ter. En aquestes partides s’inclouen les de gestió de la casa de cultura ‘Les Bernardes’ de Salt i la dels Banys Àrabs de Girona.

Turisme: Disminució d’un 1%, però redefinició constant d’objectius. Per a l’any 2015 igual que l’any anterior, el nostre objectiu és coordinar les nostres accions amb les de l’Ajuntament de Girona buscant el màxim de sinèrgies possibles. Seguirem promocionant el conjunt de la comarca procurant ésser en totes aquelles iniciatives locals i potenciant les accions mancomunades.

En relació a l’organisme autònom local Escola de Música del Gironès: s’ha aconseguit estabilitzar l’escola després de patir la disminució de les aportacions de la Generalitat de Catalunya. S’ha finalitzat el curs 2013/2014 amb xifres al voltant dels 720 alumnes i s’ha iniciat el curs 2014/2015 amb pràcticament la mateixa quantitat d’alumnes.

Finalment, esmentar que el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt passarà a dependre, pressupostàriament, del Consell Comarcal del Gironès i que el seu pressupost, per a l’any 2015, serà de 3.680.784,83 €.

Girona, 17 de desembre de 2014