Amb la tecnologia de Blogger.

Ajuts de menjador escolar 2017-2018
Convocatòria d’ajuts individuals de menjador escolar, adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centres escolars sufragats amb fons públics per al curs 2017/2018.

Termini ordinari: del 24 d’abril al 19 de maig de 2017

Passat el termini ordinari, les sol·licituds que es presentin seran tractades com a fora de termini.


Aspectes principals d’aquesta convocatòria:

1.    El/la sol·licitant de l'ajut és el beneficiari, per tant, l'alumne. Per això, aquest curs es demana que els alumnes, a més de l'IDALU, tinguin DNI, NIE en tant en quant és el sol·licitant i el beneficiari de l'ajut a tots els efectes. Si no pot obtenir el DNI o NIE, ha de tramitar el NIF, document de caràcter general i gratuït que s’haurà de tramitar a l’Agència Tributària (AEAT), demanant cita prèvia a cetinguinrucant al 901 200 351.

2.    La sol·licitud degudament omplerta i signada pels majors d'edat, s'hi ha d'adjuntar còpia del DNI/NIE/NIF vigent de tots els membres que tinguin obligació legal de disposar-ne; I en cas de no tenir obligació legal de disposar-ne: còpia del llibre de família. La sol·licitud ha de reflectir la unitat de convivència d'acord amb la convocatòria i serà comprovada mitjançant el volant de convivència (o en el seu defecte, per la comprovació d'aquesta situació per part del consell comarcal).

3.    Cal acreditar les situacions socials (monoparentalitat, disminució....), els ingressos no tributables (PIRMI, conveni de separació....) mitjançant indicació NÚM. D'EXPEDIENT, DATA... o supletòriament, aportant còpia del document. 
També cal deixar especificat tots els ens públics o privats dels quals hagin rebut algun ajut econòmic durant el 2016;
Per últim, si la família està en seguiment de serveis socials, també és necessari l’informe social.

4.    Recomanem que realitzeu la declaració de la renda, atès que les dades de renda familiar s’obtindran de l’Agència Tributària.

5.    Les Bases estableixen 2 llindars de renda familiar que tenen garantit l’ajut del 50% o del 100% si a més compleixen criteris socials i familiars; Aquest curs apareix un 3r llindar de renda familiar per als alumnes que tinguin una disminució igual o més del 60%, pels quals es garanteix un ajut del 100%.

6.    Es manté el concepte de compactació d’ajut de menjador (màxim 3 dies a la setmana). Si voleu compactar l’ajut en cas de tenir ajut del 50% cal fer-ho constar en el moment de sol·licitar l’ajut.

Nota publicada, dimecres 29 de març de 2017
 
© 2012-2014 Consell Comarcal del Gironès. Tots els drets reservats | Avís legal
C/ Riera de Mus,1A·17003 Girona·Tel 972 213 262