Select Page

El Consell Comarcal del Gironès, compromès amb l’adopció de mesures que millorin la confiança de totes les persones vers les institucions i els seus representants, vetlla per garantir la integritat institucional, l’accés a la informació pública i el retiment de comptes.

Amb aquest objectiu, el Consell ha elaborat un primer avantprojecte de Codi ètic i de bon govern del Consell Comarcal del Gironès que ha presentat als grups municipals amb la voluntat de cercar un acord ampli i incorporar les aportacions i propostes de la resta de grups abans d’aprovar-ne el text definitiu.

Nota publicada, Dijous 8 de setembre de 2016