Select Page
http://extra.girones.cat/girones/doc/consell/Pressupost/Pressupost_2017.pdf
Es presenta per a la seva aprovació el pressupost consolidat del Consell Comarcal del Gironès per import de 17.199.243,74 € que representa un increment del 5,06 % respecte al de 2016. Aquest pressupost inclou el pressupost del propi Consell Comarcal per import de 16.545.799,71 €, amb un increment del 6,13% respecte 2016 i el pressupost de l’Escola de Música per import de 743.398,56 €, que representa una disminució del 12,26% respecte al de 2016. D’acord amb el mandat de la Llei 27/2013, LRSAL, s’ha incorporat al pressupost del Consell, el pressupost del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt que importa un total de 3.969.821,21 €.

Nota publicada, divendres 30 de desembre de 2016