Select Page
Se sotmet a consulta pública fins al 8 de març de 2018 el text íntegre de l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica al Consell Comarcal del Gironès. Si durant el termini de consulta pública no es realitzen aportacions se sotmetrà l’expedient a informació pública.


Nota publicada, dijous 22 de febrer de 2018