Amb la tecnologia de Blogger.

Ajuts de menjador escolar 2019-2020
Convocatòria d’ajuts individuals de menjador escolar, adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics del Gironès per al curs 2019/2020. Les bases estan publicades al BOP núm. 60 de 26 de març de 2019.

Termini ordinari: del 24 d’abril al 17 de maig de 2019

Passat el termini ordinari, les sol·licituds que es presentin seran tractades com a fora de termini.


Aspectes principals d’aquesta convocatòria:


1.  La sol·licitud degudament omplerta i signada pels majors d'edat, s'hi ha d'adjuntar còpia del DNI/NIE vigent de tots els membres que tinguin obligació legal de disposar-ne; I en cas de no tenir obligació legal de disposar-ne: còpia del llibre de família, certificat de naixement o passaport. La sol·licitud ha de reflectir la unitat de convivència d'acord amb la convocatòria i serà comprovada mitjançant el volant de convivència (o en el seu defecte, per la comprovació d'aquesta situació per part del consell comarcal).

1.1.Els alumnes que el curs 2018-2019 varen tramitar aquest ajut disposen d'una sol·licitud pre-omplerta que podran completar i validar amb la signatura de tots els majors d'edat si no s'han modificat les dades personals i de convivència. En aquest cas, no cal aportar DNI o NIE dels tutors i resta de familiars, si són vigents els que varen presentar el curs passat. 

1.2.Els alumnes nous (si no tenen germans que ja hagin demanat/obtingut ajut per aquest curs 2018-2019) o aquells que els hagi variat la situació de convivència, cal omplir nova sol·licitud i aportar còpia del DNI/NIE corresponents.

2. Els tutors legals dels sol·licitants autoritzen al Consell Comarcal i al Departament d'Educació per obtenir les dades, de la persona sol·licitant i de la resta de membres de la unitat familiar, que siguin necessàries per determinar la renda i comprovar la veracitat de les dades aportades a efectes d’aquest ajut a les diferents administracions públiques que correspongui. Recomanem que tothom que hagi rebut ajuts econòmics de diferents administracions (sigui quin sigui l'import) facin la declaració de la renda.  

3. Cal acreditar les situacions socials (monoparentalitat, disminució....), els ingressos no tributables (RGC, certificat cotitzacions per treballadores de la llar, conveni de separació....) mitjançant indicació a la sol·licitud. Supletòriament poden aportar còpia del document. També cal deixar especificat tots els ens públics o privats dels quals hagin rebut algun ajut econòmic durant el 2018; Per últim, si la família està en seguiment de serveis socials, també és necessari l’informe social per obtenir punts de l'apartat 7.c de les Bases.

4. Les Bases estableixen 3 llindars de renda familiar que tenen garantit l’ajut del 50 %, del 100 % o del 100 % EE per alumnes amb una disminució igual o més del 60 %.  

5. Compactació. Cal que la família deixi consignat al sol·licitar l'ajut de menjador, que si aquest és menor al 100 % del cost, vol fer-ne ús compactat.

6. Custòdia compartida: Per aquests casos es consideren membres computables el sol·licitant, els seus progenitors, encara que no convisquin, i els fills comuns d'aquests amb caràcter general. Veure base 8.a.1 per a altres opcions. 
© 2012-2018 Consell Comarcal del Gironès. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de protecció de dades | Política de cookies
C/ Riera de Mus,1A·17003 Girona·Tel 972 213 262