Select Page
El Pla de mesures ocupacionals Girona Actua és l’eina d’intervenció que ha desenvolupat l’Ajuntament de Girona, a partir de finals de l’any 2013, en el marc del Consell de Cohesió i Serveis Socials, amb la finalitat de facilitar la incorporació al món laboral de les persones en situació d’atur, la millora de l’ocupació i el foment de la contractació en empreses a través d’incentius econòmics. 
Els objectius del programa són: 
• Incorporar en el mercat de treball aquelles persones que n’han estat expulsades o no han tingut oportunitat d’iniciar la seva trajectòria laboral, mitjançant itineraris d’inserció individualitzats. 

• Potenciar la millora de feina, en el cas de les persones participants que ja tenen un contracte laboral, però en condicions de precarietat. 

• Dissenyar itineraris personalitzats dirigits a la millora de les competències bàsiques, tècniques i transversals, adaptats al perfil laboral, interessos i necessitats de les persones i del mercat de treball actual. 
• Donar suport a les necessitats de l’empresariat gironí i fomentar la responsabilitat social, mitjançant la bonificació econòmica per a la contractació de les persones que participen en aquest programa. 
• Potenciar, optimitzar i reforçar les xarxes de col•laboració entre serveis, entitats, agents socials i l’Ajuntament de Girona a partir del treball coordinat, participatiu i cooperatiu. 
Aquest programa es dirigeix a totes aquelles persones que resideixen i estan empadronades al municipi de Girona, es troben en situació d’atur o de demanda de millora laboral i estan motivades per la formació i el treball; així com a les empreses mercantils, empresaris individuals i entitats sense afany de lucre amb domicili social, delegació o centre de treball ubicats a Girona i la seva àrea d’influència. 
El programa Girona Actua s’estructura en dos eixos fonamentals: 
• El treball amb les persones i la millora de la seva ocupabilitat, que posa èmfasi en les actuacions que potencien el seu perfil competencial a partir d’accions de suport i acompanyament al procés d’inserció laboral, formació en competències transversals i d’accés a l’ocupació, formació qualificadora i pràctiques en entorns productius. 
• Les mesures de promoció del teixit empresarial local, mitjançant accions de suport i assessorament en la selecció de personal i bonificacions econòmiques dirigides a incentivar la contractació de les persones que participen en el programa Girona Actua o bé altres programes del Servei Municipal d’Ocupació que compleixen determinats criteris de vulnerabilitat socioeconòmica.