Select Page

Consulta aquí tota la informació per a la convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer per l’any 2018.

El termini de presentació de sol·licituds és del 19/05/2018 al 29/06/2018, ambdós inclosos
Persones destinatàries
Persones físiques titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.


Requisits 
 • Acreditar la residència legal a Catalunya (NIF/NIE vigent sol·licitant de l’ajut).
 • Tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per a poder pagar el lloguer i que els de l’any 2016 no superin els màxim establerts a la base 5 de la convocatòria (excepte les víctimes de terrorisme).
Per calcular el límit d’ingressos:
 • No es tindrà en compte els ajuts rebuts en aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre (Dependència)
 • S’inclouran en el còmput el imports de les pensions i/o ingressos exempts de tributació.
 • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.
Per contractes a partir de l’1.6.2013 acreditar que l’arrendatari ha pagat la fiança a l’arrendador.
No pagar un lloguer mensual superior a:
 • Demarcació de Girona: 500 €
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud
 • Pagar el lloguer, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per mitjà de : transferència bancària, ingrés en compte, rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca.
No s’accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic.
 • Al rebut hi ha de constar com a mínim: Qui el paga, qui cobra i l’import del lloguer.
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat , la Generalitat i la Seguretat Social.
(Els supòsits de prohibició i el compliment de les obligacions tributàries es comprovaran d’ofici per l’AHC abans de la proposta de Resolució) 
Sol·licituds per a descarregar

Per a més informació pots contactar amb l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Gironès
Horari d’atenció al públic: Dilluns a divendres de 08:00 a 15:00 h
Adreça: C/ Riera del Mus, 1A Girona
Telèfon: 972 213 262