Select Page
Des de l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal es contribueix al desenvolupament econòmic de millora de la comarca, millorant i elaborant projectes d’ocupació, de competitivitat de l’economia social, fomentant la cohesió social i l’igualtat d’oportunitats. Treballant per millorar l’ocupació de les persones, impulsant l’emprenedoria, formant i dinamitzant el teixit empresarial de la zona, fomentant mesures de planificació, coordinació, cooperació…
 
L’objectiu principal de l’àrea és contribuir al desenvolupament socioeconòmic i ocupacional de la comarca a través de la creació de serveis, programes i projectes diversos de dinamització ocupacional i econòmica per les poblacions del Gironès participants en el desenvolupament local de la comarca, per elaborar, anticipar-se i adaptar-se a les continues transformacions que es produeixen en el món del treball, de l’economia, la dinamització i el desenvolupament local establint com a funcions principals de l’àrea les següents.

Orientació i inserció laboral – Espai Feina:
•    Dissenyar i coordinar projectes d’inserció laboral i foment de l’ocupació a nivell comarcal
•    Assessorar i donar suport tècnic en el seu àmbit, a les poblacions que així ho requereixin
•    Orientació laboral i foment a l’ocupació
•    Oferir serveis d’intermediació laboral
•    Coordinar l’oferta i la demanda laboral
•    Orientar en matèria laboral i de forma personalitzada a les persones, treballant amb elles per millorar aspectes actitudinals, curriculars, tècnics, legals i estratègics en matèria de recerca de feina, atenent a les especificitats dels diferents públics
•    Establir polítiques de formació i ocupació
•    Gestionar, coordinar i participar als programes d’orientació de l’àrea

Treball i formació:
•    Selecció, gestió, execució, avaluació, comunicació i seguiment de subvencions destinades a la contractació i formació de persones en situació d’atur en el marc del programa Treball i Formació d’acord amb quatre línies de subvenció: PANP, persones en situació d’atur no perceptores de prestacions per desocupació o subsidi i preferentment més grans de 45 anys, PRMI, persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció, DONA, dones en situació d’atur,COOR, accions de coordinació i suport tècnic. Programes dirigits a tota la comarca.
Desenvolupament local:
•    Reconèixer, detectar i investigar les necessitats i possibilitats de desenvolupament econòmic dels municipis del Gironès
•    Promocionar, difondre i estimular, en cooperació amb altres agents, programes i mesures que afavoreixin la promoció econòmica i la dinamització empresarial, cercant
un creixement econòmic sostenible
•     Contribuir a la millora de l’ocupabilitat a través de la formació i l’assessorament
•    Promoure la cultura emprenedora i el sorgiment i consolidació d’iniciatives empresarials a través de programes com el Reempresa o el Catalunya Emprèn
•    Dinamitzar l’emprenedoria en l’àmbit de l’economia social i cooperativa, Ateneu cooperatiu de les Terres Gironines
•    Donar suport al comerç de proximitat, en la seva modernització i consolidació empresarial i dinamitzar els eixos comercials de les
poblacions del Gironès, potenciant l’Associacionisme i la gestió dels espais urbans
•    La promoció i dinamització de polígons d’activitat econòmica (PAE) al Gironès
•    Suport als projectes SITMUN i INVEST
•    Elaboració de censos empresarials i posicionar-los a la plataforma d’Instamaps
•    Establir politiques de formació i ocupació
•    Reforçar la cooperació entre administracions i sumar esforços amb els agents implicats en el projecte de desenvolupament local
•    Avaluar les necessitats dels serveis de promoció econòmica de la comarca
•    Informació, comunicació, gestió i seguiment de subvencions
•    Constitució de Consells de treball i espais de reflexió dirigits a Ajuntaments  i al teixit empresarial
•    Planificació estratègica: avaluació, seguiment i comunicació