Select Page

Se sotmet a consulta pública fins al 6 de novembre de 2018 el text íntegre del Reglament regulador del servei comarcal d’obertura i manteniment d’una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població i de manteniment de les parcel•les interiors i zones verdes, en compliment del que preveu la Llei 5/2003, de 22 d’abril, i les seves modificacions. Si durant el termini de consulta pública no es realitzen aportacions se sotmetrà l’expedient a informació pública.


Nota publicada, divendres 19 d’octubre de 2018