Select Page

Obert el termini per a la presentació de sol.licituds per les subvencions al pagament del lloguer

Termini de presentació 
El termini de presentació s’inicia el 16 .4.19 i finalitza el 07.6.19. ambdós inclosos

  • Documentació

Convocatòria MIFO LM 2019
Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments
Declaració responsable d’ingressos
Sol·licitud subvenció de lloguer 2019

  • Requisits

Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.
– Acreditar que l’arrendatari ha pagat la fiança a l’arrendador.
-No pagar un lloguer mensual superior a:
     Demarcació de Girona: 500 €
     Famílies nombroses: 900€

Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
– Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol•licitud
– Pagar el lloguer, per mitjà de :
– transferència bancària, ingrés en compte,
– rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca.
– No s’accepta cap altre tipus de pagament en metàl•lic.

– Al rebut hi ha de constar com a mínim: Qui el paga, qui cobra i l’import del lloguer i el concepte.
– No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
– Complir les obligacions tributàries davant l’Estat , la Generalitat i la Seguretat Social.

 No poden ser perceptors d’aquesta subvenció- base 4.2 
– Les UC en què la persona titular del contracte d’arrendament, o qualsevol altre membre tingui parentiu per vincle de matrimoni, o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores, tant físiques com jurídiques.
– Les UC en què la persona titular del contracte, o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d’un habitatge, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi per causes alienes a la seva voluntat
– Les UC quan l’import de la base imposable de l’estalvi que consta a la declaració de l’IRPF (casella 435) sigui superior a 500€.s’exceptua d’aquesta prohibició el supòsit en que aquest import sigui el resultat d’una dació en pagament conseqüència d’una execució hipotecaria relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol•licitant
– Les persones arrendatàries o sotsarrendatàries d’habitatges gestionats o administrats per l’AHC (aquestes persones poden demanar l’ajut implícit)
– No poden tenir deutes AEAT/TGSS/ATC
– Ingressos superiors a 2,831267 IRSC (22.558,77)

Més informació al Consell Comarcal del Gironès i als Punts d’Informació d’Habitatge de la Comarca.