Select Page
De conformitat amb el que regulen els art. 4, 55.d i 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, la presidència del Consell Comarcal del Gironès, en sengles resolucions de data 31 de maig de 2019, ha resolt nomenar diferents funcionaris/es de carrera.

Nota publicada, dimecres 5 de juny de 2019