Select Page
En l’últim ple ordinari de la legislatura 2015-2019 es van poder escoltar paraules d’agraïment per part de tots els partits polítics representats.
Paral·lelament es va aprovar Em plau convocar del proppassat 17 d’abril de i donar compte de l’execució pressupostària del primer trimestre de 2019.
Per una banda, dins la Comissió informativa de serveis propis es va aprovar donar conformitat i trametre el Pla econòmic i financer del Consell Comarcal del Gironès, a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya i aprovar l’adhesió del grup institucional del Consell Comarcal del Gironès al Quadre de classificació documental per a consells comarcals de la Generalitat de Catalunya.

Per altra banda, dins la Comissió informativa de Cooperació Municipals es va ratificar el decret de la presidència, de data 5 de juny de 2019, i aprovació del text del conveni de col•laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per a la prestació de serveis d’assistència, cooperació i d’altres als municipis.
Finalment, en la Comissió Informativa de Cultura es va aprovar les bases generals reguladores del concurs Young Talent Gironès i, també, el text del conveni marc entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la comarca per a l’organització del projecte comarcal Bus de nit a les Fires de Girona
No es van presentar dictàmens, ni mocions d’urgència.