Select Page
El president del Consell Comarcal del Gironès ha resolt, mitjançant decret de data 3 de juliol del 2019, aprovar la convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a de gestió en tresoreria, funcionari/a de carrera, subgrup A2, en torn de promoció interna, adscrita a l’Àrea de Comptabilitat i Tresoreria vacant a la plantilla de personal del Consell Comarcal del Gironès. Les bases reguladores del procés selectiu per cobrir aquesta plaça es troben publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm. 102, de 28 de maig de 2019.

Finalització del termini de la convocatòria: dimecres, 31 de juliol de 2019 (inclòs)

Nota publicada, dijous 11 de juliol de 2019