Select Page
Anunci referent al tràmit d’informació pública de la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament dels municipis de Quart i Llambilles (delimitació del SUD, sector Coopecarn Girona), de conformitat amb l’art. 23.1 del Reglament de la Llei d’urbanisme
Els ajuntaments de Llambilles i Quart han sol·licitat al Consell Comarcal del Gironès la tramitació de la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament dels seus respectius municipis (delimitació del SUD, sector Coopecarn Girona).
El ple del Consell Comarcal del Gironès en la sessió de 15 de gener de 2020 va aprovar inicialment la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament dels municipis de Quart i Llambilles (delimitació del SUD, sector Coopecarn Girona), de conformitat amb l’article 77, 85.2.a i 96 del TRLUC.
La modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament dels municipis de Quart i Llambilles (delimitació del SUD, sector Coopecarn Girona) se sotmet a exposició pública pel termini d’un mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tauler d’anuncis i a dos dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal, per tal que qualsevol persona ho pugui examinar i presentar les al·legacions oportunes, de conformitat amb l’art. 23.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Es concedeix audiència simultàniament al tràmit d’informació pública als ajuntaments de Cassà de la Selva, Campllong, Fornells de la Selva, Girona, Juià, Sant Martí Vell, Madremanya, la Pera, Corçà i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura. I també audiència als ajuntaments afectats de Quart i Llambilles pel termini d’un mes.
Simultàniament al tràmit d’informació pública es requereix informe als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials.
L’expedient es pot examinar al portal de transparència i al web del Consell Comarcal del Gironès mitjançant els documents següents:
1 – Projecte
Girona, 22 de gener de 2020