Select Page

Ajuts Individuals de Desplaçament (AIDs)

 

Curs 2019-2020.

 
L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’Ajuts Individuals de Desplaçament als alumnes escolaritzats en centres escolars de primària, secundaria obligatòria i d’educació especial, d’acord amb el que disposa el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, en especial el seu article 8è.

Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds ha finalitzat el 28/02/2020

Les famílies han d’haver presentat les sol·licituds signades al centre escolar abans d’aquesta data o podran quedar denegades per presentació fora de termini.
 
La sol·licitud s’haurà d’omplir on-line a través de la web del Consell Comarcal del Gironès per a cadascun dels alumnes sol·licitants. L’alumnat que ja va ser beneficiari d’aquest ajut per al curs 2018-2019 rebrà, el dia 7 de febrer a les 15h, un SMS amb un codi de renovació. Els nous sol·licitants, o aquells que no hagin rebut l’SMS, hauran de clicar l’opció Alta Nova.

Una vegada s’hagi validat les dades omplertes es rebrà un correu electrònic de confirmació a l’adreça indicada on s’adjuntarà un document PDF amb la sol·licitud omplerta. Aquesta sol·licitud s’haurà d’imprimir, signar, fer segellar per l’entitat bancària (si s’escau) i entregar al centre escolar de destí. El segell d’entitat bancària podrà ser substituït per un certificat de titularitat emès per l’entitat bancària que s’adjuntarà a la sol·licitud.
  
Els centres escolars han de presentar les sol·licituds rebudes, conjuntament amb l’Annex Centres degudament omplert, en format PDF i signat digitalment, al registre electrònic d’entrada del Consell Comarcal com a màxim a data 6 de març de 2020.