Select Page

Ja podeu consultar les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per nomenar, amb caràcter temporal, un enginyer, en règim de funcionari interí i per a la constitució d’una borsa de treball del servei d’assistència i cooperació del Consell Comarcal del Gironès.

L’obertura de la convocatòria es durà a terme a partir del dia següent de la finalització de l’estat d’alarma regulat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Es publica el text íntegre de les bases atorgant un termini de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la finalització de l’estat d’alarma.

Finalització del termini de la convocatòria: pendent