Select Page

Transport Escolar Col·lectiu – Curs 2020/2021

Reglament
El Decret 161/1996 de 14 de maig, regula el transport escolar per facilitar el desplaçament de l’alumnat en educació secundària obligatòria. El Consell Comarcal del Gironès té assumida la delegació d’aquesta competència a la comarca.
Decret de regulació del transport escolar

 Termini d’inscripció: del 25 al 29 de maig
Finalitzat aquest termini totes les noves inscripcions i renovacions seran susceptibles de quedar en llista d’espera en funció de les places vacants disponibles per a la ruta sol·licitada.

► Accés a Inscripció on-line (clicar aquí)


  • Les RENOVACIONS, per a usuaris ja inscrits al transport escolar per al curs 2019/2020, rebran un CODI D’USUARI a partir del 25 de maig que podran fer servir per accedir, actualitzar i validar la sol·licitud.
  • Una NOVA INSCRIPCIÓ, o per aquell alumnat que no disposi o s’hagi extraviat el CODI D’USUARI, ha d’omplir el formulari on-line a través de l’opció ALTA NOVA.

► Normativa de funcionament TEC per al curs 2020/2021


NOTES INFORMATIVES:

Rutes i Horaris

A títol orientatiu, es poden consultar les rutes i horaris de transport escolar que s’han prestat per al curs 2019/2020, sens perjudici de les modificacions que resultin necessàries degut al volum d’inscripcions o a una nova licitació del servei.  (Clicar +informació)

Els horaris que figuren a cada ruta són els que ha de respectar el conductor per a poder continuar la ruta. L’autobús podrà sortir de la parada a l’hora indicada sense obligació d’esperar alumnat que no estigui a la parada.

Per tant, recordem que heu d’estar a la parada entre 3 i 5 minuts abans de l’horari especificat. Si per l’edat del menor, cal ser recollit a la tarda pels tutors o altres persones autoritzades, caldrà arribar entre 3 i 5 minuts abans a la parada.
Els canvis a una ruta (horaris, parades…) han d’estar autoritzats pel Consell Comarcal.
Als usuaris del servei de Transport Escolar se’ls podrà demanar algun document per a la seva identificació i hauran de respectar les indicacions de conductor i acompanyant, al igual que respectar a la resta de companys i mantenint l’equipament del vehicle en bones condicions. La direcció del centre podrà prendre les mesures disciplinàries que tingui aprovades al respecte.

Rutes EE Font de l’Abella

El servei es pot retardar el servei per motius aliens (ex. accident o tall a la carretera) que poden afectar al servei. Si el retard fos diari i continuat, caldrà informar-ho a la direcció del centre qui ho trametrà al Consell Comarcal i estudiarà la modificació horària corresponent.
Amb el suport de