Select Page

La Ordenança Fiscal General de Gestió enllaçada, Liquidació, Recaptació i Inspecció, és dictada a l’empara d’allò que estableixen els articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 12.2, 15.3 i 150.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en la Disposició Addicional quarta apartat 3 de la la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en el Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació i en el Reglament General de les actuacions i els procediments de Gestió i Inspecció Tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol.

La Ordenança conté nomes comunes que són considerades part integrant de les ordenances fiscals específiques reguladores de cada tribut o d’altres recursos de dret públic en tot allò que no estigui expressament regulat, i sens perjudici de l’aplicació supletòria de la normativa de caràcter general que regula la matèria objecte de la present ordenança.

 

Ordenança