Select Page

Mitjançant Acord del Consell de Presidència del Consell Comarcal del Gironès de data 15 de gener de 2020 s’obre la convocatòria per a l’atorgament de subvencions adreçades a ajuntaments de la comarca del Gironès per al foment de projectes i activitats culturals i de promoció econòmica per a l’exercici 2020. De conformitat amb previst als articles 17.3b i 20.8a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).