Select Page

Comissió tècnica d’avaluació ambiental

La Comissió Tècnica d’Avaluació Ambiental és l’òrgan ambiental competent per a l’avaluació de les sol.licituds de llicència ambiental de l’annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental d’activitats, en aquells municipis de la comarca de menys de 50.000 habitants que no disposen de ponència municipal.

La Comissió també emet l’informe ambiental de les activitats recreatives sotmeses a llicència municipal d’acord amb el reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d’agost.

Així mateix, la Comissió Tècnica porta a terme les funcions previstes en el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

 

La Comissió tècnica d’Avaluació Ambiental, actualitzada en el Ple del 15 de febrer de 2017, està integrada pels següents membres:

 

CÀRREC MEMBRE
Presidència El president de la Comissió Informativa de Cooperació Municipal.
Vocal

L’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès.

Vocal

L’enginyer del Consell Comarcal del Gironès.

Vocal

La gerent del Consell Comarcal del Gironès. 

Vocal (amb veu i sense vot)

El secretari del Consell Comarcal del Gironès (amb veu i sense vot).