Amb la tecnologia de Blogger.

Factura Electrònica

El Consell Comarcal del Gironès posa a disposició dels proveïdors la bústia de lliurament de factures electròniques en compliment de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptables de factures en el Sector Públic. La disposició final vuitena d'aquesta llei estableix que l’obligació de presentació de factura electrònica entrava en vigor el dia 15 de gener de 2015.

Qui està obligat a presentar les factures en format electrònic?

Tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a l’Administració Pública han d'expedir i remetre factura electrònica. No obstant, el Consell Comarcal del Gironès, per a l'exercici 2016, exclou d'aquesta obligació de facturació electrònica a aquelles factures que el seu import (IVA inclòs) sigui igual o inferior a 5.000 euros.

Estan obligades a l’ús de la factura electrònica i a la seva presentació a través del punt general d’entrada que correspongui les entitats següents:

- societats anònimes;
- societats de responsabilitat limitada;
- persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola;
- establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària;
- unions temporals d’empreses;agrupació d’interès econòmic,
- agrupació d’interès econòmic europea, fons de pensions, fons de capital de risc, fons d’inversions, fons d’utilització d’actius, fons de regularització del mercat hipotecari, fons de titulització hipotecària o fons de garantia d’inversions.

Qui no està obligat pot, igualment, presentar la factura electrònica.

Camps identificadors obligatoris per a l’enviament de la factura

Per al correcte enviament de les factures és obligatori informar dels següents camps (codis DIR3) segons l’annex de l’Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la que es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques.

Oficina comptable:  L06091741
Òrgan gestor:          L06091741
Unitat tramitadora:  L06091741

On s’ha d’enviar la factura?

La factura s'ha d'enviar a través de la bústia de lliurament de factures electròniques: [ENTRAR]

Enllaç al manual d’usuari de la bústia de lliurament de factures:
https://www.aoc.cat/knowledge-base/manual-dus-de-la-bustia-de-lliurament/idservei/efact/
© 2012-2018 Consell Comarcal del Gironès. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de protecció de dades | Política de cookies
C/ Riera de Mus,1A·17003 Girona·Tel 972 213 262