Select Page

Convocatòria per a l’atorgament de subvencions adreçades a la programació d’Escenaris 2020. De conformitat amb allò previst als articles 17.3b i 20.8a de la Llei38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), les bases de la subvenció i el model de sol·licitud.