Select Page

Bases i convocatòria pública per nomenar, amb caràcter temporal, un/a tècnic/a en contractació del Consell Comarcal del Gironès, en règim de funcionari interí, i per a la constitució d’una borsa de treball, als efectes d’atendre necessitats transitòries de caràcter temporal del servei de contractació

Ja podeu consultar les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per nomenar, amb caràcter temporal, un/a tècnic/a en contractació del Consell Comarcal del Gironès, en règim de funcionari interí, i per a la constitució d’una borsa de treball, als efectes d’atendre necessitats transitòries de caràcter temporal del servei de contractació.

Finalització del termini de la convocatòria: 23/11/2020