Select Page

El Ple del Consell Comarcal del Gironès ha aprovat els pressupostos pel propi Consell, l’Escola de Música del Gironès i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

Per a l’exercici 2021, el Consell Comarcal ha previst un pressupost de 22.675.376,49 €. Un pressupost que encara que creix a nivell global un 15,72% respecte al pressupost de l’exercici 2020, 3.075.060,65 € en números absoluts, és un pressupost de contenció, on s’ha intentat mantenir la programació dels mateixos serveis que es presten actualment i la mateixa estructura de personal, i on s’ha fet un treball, partida per partida, per contenir la despesa i retallar despeses, sobretot en els serveis generals, precisament per tal de poder prestar els serveis i activitats, en un context amb una crisis econòmica severa.

El pressupost general, es pot definir com l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim podrà reconèixer el propi Consell i el seu organisme autònom Escola de Música del Gironès durant l’exercici 2021, i els drets que es preveuen liquidar durant aquest mateix exercici. Així, per a l’OOAA Escola de Música del Gironès, s’ha previst un pressupost de 724.677,02 €. El pressupost del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt importa un total 5.398.204,98 €.

Els motius de l’increment del pressupost de l’exercici 2021 són degut a diverses variables entre les que s’hi troben les inversions de millora a l’edifici de la Seu, les inversions de millora dels equips informàtics, l’increment de la partida corresponent als ajuts de menjador i  l’increment del nou contracte del servei de recollida de residus municipals a la comarca, amb el canvi de model de recollida de tot l’entorn de l’àrea urbana de Girona al porta a porta.

Per àrea de despesa, el pressupost presenta les següents xifres:

Els ingressos que permeten finançar tots aquests projectes i serveis són els següents a mode de resum per capítols:

Dijous, 19 de novembre de 2020