Select Page

Mitjançant acord de Consell de Presidència del Consell Comarcal del Gironès de data 28 d’abril de 2021, s’obre la convocatòria per a l’atorgament de les subvencions adreçades a la programació d’Escenaris 2021. De conformitat amb allò previst als articles 17.3b i 20.8a de la Llei38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria del text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).

Objecte

És objecte d’aquesta convocatòria l’atorgament de subvencions adreçades a la programació d’Escenaris 2021.

Beneficiaris i sol·licitants

Els ajuntaments de la comarca del Gironès participants a Escenaris 2021, que són els que han signat el conveni de col·laboració del projecte, i que presentin programació de Grans Escenaris.

Els ajuntaments de Girona i Salt en queden exclosos.

Bases reguladores

BOP de Girona Núm. 56 – 23 de març de 2021

Import

L’import de la convocatòria per a l’exercici 2021 és de 12.000,00 € per a Grans Escenaris i de 7.000,00 € per a Altres Escenaris.

Aplicació pressupostària 3340.462000 (Subvencions Ajuntaments Escenaris)

Termini de presentació

20 de maig de 2021.


Bases específiques reguladores per a l’atorgament de subvencions adreçades a la programació d’Escenaris (Català)

Bases específicas reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a la programación de Escenaris (Castellano)

Sol·licitud de subvenció ESCENARIS 2021