Select Page

Mitjançant acord de Consell de Presidència del Consell Comarcal del Gironès de data 28 d’abril de 2021, s’obre la convocatòria per a l’atorgament dels premis del concurs Young Talent Gironès (2021). De conformitat amb allò previst als articles 17.3b i 20.8a de la Llei38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria del text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).

Objecte

És objecte d’aquesta convocatòria l’atorgament dels premis del concurs Young Talent Gironès (2021).

Beneficiaris i sol·licitants

Hi pot participar qualsevol persona jove entre 15 i 209 anys resident a qualsevol municipi del Gironès.

Bases reguladores

BOP de Girona Núm. 56 – 23 de març de 2021

Import

L’import de la convocatòria per a l’exercici 2021 és de 2.200,00 €.

Aplicació pressupostària 01.2314.48000.

Termini de presentació

2 de maig de 2021.


Bases Generals (Català)

Bases Generales (Castellano)