Select Page

En compliment de l’art. 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques es publica a la seu electrònica (eTauler) i al web comarcal per un termini de 15 dies per tal de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

L’objectiu d’aquesta norma és la establir les normes de règim intern i d’utilització dels espais i instal·lacions de l’espai de coworking i de teletreball del Consell Comarcal del Gironès situat a l’Av. de França, núm. 221 de Sarrià de Ter.


Consulta pública projecte Reglament d’ús de l’espai de cotreball del Consell Comarcal del Gironès – coworking 221