Select Page

De conformitat amb el que regulen els art. 4, 55.d i 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, la presidència del Consell Comarcal del Gironès, en sengles resolucions, ha resolt nomenar diferents funcionaris/es.

Anunci