Select Page

De conformitat amb l’art. 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, es sotmet a consulta pública a través del web del Consell Comarcal del Gironès per un termini de 10 dies el text íntegre de l’Ordenança reguladora de la gestió dels residus municipals del Consell Comarcal del Gironès. Si durant el termini de consulta pública no es realitzen aportacions se sotmetrà l’expedient a informació pública.

El text íntegre de l’Ordenança reguladora de la gestió dels residus municipals del Consell Comarcal del Gironès és pot consultar en aquest enllaç.