Select Page

Centres escolars [Gestió de menjadors]

Menjadors escolars (informació, normatives, inscripcions i baixes) El Consell Comarcal del Gironès gestiona directament 17 menjadors de centres escolars de la comarca, oferint servei a uns 2.000 usuaris diàriament. L’objectiu d’aquesta gestió és oferir un servei extraescolar bàsic en la societat actual, sempre que ho sol·liciti la comunitat educativa de cada centre escolar. Paral·lelament a la gestió, es realitza formació d’iniciació i continuada a coordinadors dels menjadors escolars, responsables de les empreses de monitoratge i als centres escolars per poder millorar el servei.

Període ordinari d’inscripció on-line al servei de menjador de l’11 al 17 de juliol del 2022

PROCEDIMENT:

La sol·licitud s’haurà d’omplir on-line per a cadascun dels alumnes accedint al tràmit mitjançant qualsevol dels certificats digitals autoritzats (FNMT, tCat, Cl@ve, idCat mòbil, etc.) del tutor/a representant.

Per accedir a la renovació de sol·licitud pre-omplerta, s’haurà d’accedir amb el mateix DNI/NIE que ho va tramitar el curs anterior. Alternativament, i només en cas de renovació d’una sol·licitud del curs anterior, podran demanar un Codi d’Expedient que rebran per SMS. Per això hauran d’indicar el DNI/NIE i el número de telèfon que constava a la sol·licitud del curs anterior.

Inscripció on-line

Documentació

En cas de nova sol·licitud o canvi de número de compte bancari d’una renovació, serà necessari adjuntar la fitxa de creditor degudament signada i segellada o, alternativament, podrà ser substituïda per un certificat de titularitat emès per l’entitat bancària on hi figuri el IBAN, nom complet i DNI/NIE del titular del compte. Sense aquest document no es podrà validar la sol·licitud.

Una vegada s’hagi validat les dades omplertes es rebrà un correu electrònic de confirmació a l’adreça indicada on s’adjuntarà un document PDF amb el resguard de la sol·licitud omplerta. Una sol·licitud ja tramitada no es pot modificar.

 

Altra documentació:

 

Normativa [Gestió de menjadors]

Normativa de funcionament i condicions particulars El Decret 160/1996 de 14 de maig regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament. Es tracta d’un servei complementari d’ajuda a l’escolarització que el Consell Comarcal ofereix als centres en què la comunitat educativa ho ha sol·licitat.

Normatives de funcionament i preus públics per als menjadors escolars del curs 2022/2023:

Ensenyament – Gestió de menjadors escolars

Empreses [Gestió de menjadors]

Empreses que ofereixen el servei

Empreses col·laboradores amb el Consell Comarcal per a la prestació del servei de menjador escolar, tant de vigilància com de càtering/cuina.