Select Page

Menjador escolar

Centres escolars [Gestió de menjadors]

Menjadors escolars (informació, normatives, inscripcions i baixes) El Consell Comarcal del Gironès gestiona directament 17 menjadors de centres escolars de la comarca, oferint servei a uns 2.000 usuaris diàriament. L’objectiu d’aquesta gestió és oferir un servei extraescolar bàsic en la societat actual, sempre que ho sol·liciti la comunitat educativa de cada centre escolar. Paral·lelament a la gestió, es realitza formació d’iniciació i continuada a coordinadors dels menjadors escolars, responsables de les empreses de monitoratge i als centres escolars per poder millorar el servei.

Inscripció on-line al servei de menjador

Inscripció on-line

Altra documentació:

La fitxa de creditors cal omplir-la i validar-la per l’entitat bancaria sempre que es realitzi una alta nova al servei de menjador o un canvi de domiciliació bancària dels rebuts de menjador. Aquest document cal entregar-lo al Consell Comarcal, ja sigui per correu electrònic o a través de l’escola corresponent.

Normativa [Gestió de menjadors]

Normativa de funcionament i condicions particulars El Decret 160/1996 de 14 de maig regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament. Es tracta d’un servei complementari d’ajuda a l’escolarització que el Consell Comarcal ofereix als centres en què la comunitat educativa ho ha sol·licitat.

Normatives de funcionament i preus públics per als menjadors escolars del curs 2020/2021:

Ensenyament – Gestió de menjadors escolars

Empreses [Gestió de menjadors]

Empreses que ofereixen el servei

Empreses col·laboradores amb el Consell Comarcal per a la prestació del servei de menjador escolar, tant de vigilància com de càtering/cuina.