Select Page

Mitjançant acord del consell de presidència del Consell Comarcal del Gironès de data 4 de maig de 2022 s’obre la convocatòria per a l’atorgament de subvencions adreçades a ajuntaments de la comarca del Gironès per al foment del control sanitari i de les poblacions de les colònies de gats de carrer per a l’exercici 2022. De conformitat amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria amb el text complet el qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).

Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament de subvencions adreçades a ajuntaments de la comarca del Gironès per al foment del control sanitari i de les poblacions de les colònies de gats de carrer per a l’exercici 2022.

Sol·licitants
Poden concórrer a la convocatòria els ajuntaments de la comarca del Gironès de menys de 15.000 habitants.

Bases reguladores
BOP de Girona núm. 62
30 de març de 2022 i DOGC núm. 8636
29 de març de 2022

Import
L’import de la convocatòria és de 10.000,00 €. Aplicació pressupostària 1700.462000 del pressupost general vigent per a l’exercici 2022.

Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds és des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP de Girona i fins al 31 d’agost de 2022, inclòs.

Extracte BDNS (català)
Extracto BDNS (castellano)
Bases (català)
Bases (castellano)
Compte justificatiu