Select Page

Arxiu i gestió documental

Suport en tasques d’arxiu i gestió documental

El Consell Comarcal del Gironès s’ha dotat dels recursos humans i la infraestructura necessària per a implantar i mantenir un sistema de gestió documental, així com prestar suport tècnic i organitzatiu als altres arxius de la comarca, especialment als arxius dels municipis de fins a 10.000 habitants, i per a dur a terme les funcions pròpies d’arxiu comarcal previstes a l’article 30 de la Llei d’arxius i documents a la comarca on té la seu l’arxiu provincial.

El Departament de Cultura i el Consell Comarcal del Gironès han subscrit un conveni per a la gestió del patrimoni documental del Consell Comarcal i la seva comarca mitjançant el qual el Departament de Cultura col·labora amb el Consell Comarcal del Gironès en la implantació i manteniment del seu sistema de gestió documental, i en la creació de l’estructura que permeti donar suport als altres arxius de la comarca a través de l’Arxiu Històric Provincial de Girona, especialment als arxius dels municipis de fins a 10.000 habitants.

El Consell Comarcal del Gironès proporciona els recursos tècnics i materials necessaris per a la realització de les tasques de suport als municipis de la comarca de menys de 10.000 habitants que ho sol·licitin. Totes aquestes tasques s’efectuen seguint les directrius de la persona que exerceixi la direcció de l’Arxiu Històric Provincial de Girona.

Entre les tasques que es porten a terme en aquests ajuntaments de menys de 10.000 habitants, es troben les d’identificació, classificació, instal·lació, descripció i avaluació dels fons documentals dels propis ajuntaments i altres entitats públiques del municipi.

Suport en administració electrònica i protecció de dades

Des de Arxiu i Gestió Documental del Consell Comarcal també s’estan duent tasques puntuals en relació a l’adaptació de les administracions locals al nou reglament sobre protecció de dades i a la legislació sobre administració electrònica.

Entre els treballs que s’estan portant a terme estan: el suport en el seguiment de la implantació del reglament de protecció de dades, el 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, en matèria de protecció de dades i garantia dels drets digitals; la revisió de les metadades obligatòries segons l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat i l’Esquema Nacional de Seguretat; la revisió i actualització, si escau, del catàleg de formats; l’establiment d’ítems de transparència a partir del gestor d’expedients utilitzat per l’ens local i l’establiment dels circuits administratius que simplifiquin i automatitzin l’administració.

Com a complement a aquestes tasques, des del Consell Comarcal, també està realitzant formació a la plantilla dels treballadors de l’ajuntament en relació amb l’administració electrònica; signatura electrònica, còpies autèntiques, descripció d’expedients i documents i problemes i dubtes sorgits en el dia a dia.