Select Page

Sol·licituds d’Ajut de menjador 2022/2023

 Sol·licitud d’Ajuts de Menjador, per al curs 2022/2023

 

Procediment

La sol·licitud d’ajut de menjador per necessitats socioeconòmiques s’haurà d’omplir on-line, una per família, accedint al tràmit mitjançant un certificat digital autoritzat (FNMT, tCat, Cl@ve, idCat mòbil, etc.) corresponent a qualsevol dels DNI/NIE dels tutors/res legals dels alumnes.

Alternativament, i només en cas de renovació d’una sol·licitud del curs anterior quan no es disposi de certificat digital, podran accedir al tràmit demanant un Codi d’Expedient, al moment de fer la sol·licitud, que rebran per SMS. Per això hauran d’indicar el DNI/NIE i número de telèfon que constava a la sol·licitud del curs anterior.

 

Termini ordinari finalitzat el 25 de maig de 2022

  Sol·licitud d’Ajut de menjador

Documentació

Serà obligatori especificar l’IDALU (RALC) per tots els alumnes que sol·licitin l’ajut. Per a l’alumnat que encara no estigui matriculat a un centre educatiu, poden trobar aquest número (provisional) al resguard de preinscripció.

A la sol·licitud es podrà adjuntar la documentació acreditativa que pugui ser necessària: com DNI/NIE dels nous sol·licitants o en cas de caducitat dels presentats anteriorment, nous convenis de separació o modificacions dels presentats anteriorment, calendari actualitzat de custòdia compartida (*), certificat de cotitzacions de la Seguretat Social en cas de ser treballador de la llar, resolució d’acolliment, llei de dependència, etc.(*) Aquest calendari també haurà de ser presentat al gestor del menjador abans de fer ús del servei.

Modificacions

Si es detecta algun error al formulari o haguessin d’adjuntar nova documentació una vegada ja tramitada la sol·licitud, caldrà fer-ho accedint de nou al formulari de sol·licitud d’ajut de menjador, identificar-se digitalment o fent servir el Codi de l’expedient de la sol·licitud, i clicar a l’opció de MODIFICACIÓ.

Reclamacions

Quan ja s’hagi publicat la resolució de la sol·licitud, per Acord de Consell de Presidència, caldrà fer servir aquest mateix procediment de MODIFICACIÓ de la sol·licitud si l’interessat vol presentar reclamació per no estar conforme amb el resultat de la resolució, indicant els motius i adjuntant, si s’escau, nova documentació acreditativa.

Vídeo tutorial per tramitar els ajuts de menjador del curs 21-22

Bases i Annexos

 Atenció i assistència per la tramitació de l’ajut en suport telefònic (*)

TELÈFON HORARI ATENCIÓ
972 213 262 de 8:30 h a 14:30 h

(*)  Si durant l’atenció telefònica, des del Consell Comarcal, es valora que no es possible realitzar el tràmit de sol·licitud d’ajut de menjador amb suport telefònic, se li proposarà atenció presencial (amb cita prèvia); i caldrà que l’interessat porti tota la documentació que se li requereixi per a realitzar el tràmit.

Atenció per correu electrònic

Es poden realitzar consultes al correu electrònic becamenjador@girones.cat indicant totes les dades del sol•licitant i de l’alumnat pel qual es demana l’ajut (DNI i IDALU). No s’acceptarà documentació que correspongui adjuntar a la sol•licitud d’ajut de menjador mitjançant el correu electrònic, en aquest cas caldrà fer la presentació de nova documentació pel tràmit previst online (apartat Modificació).