Select Page

Òrgans de govern

EL PLE

El Ple és el màxim òrgan de manifestació de la voluntat del Consell Comarcal; està integrat per tots els consellers i conselleres i el presideix el president o el vicepresident que legalment el substitueix. Hi assisteix el gerent amb veu i sense vot.

LA JUNTA DE PORTAVEUS

La Junta de Portaveus és un òrgan no resolutori ni executiu integrat pels portaveus dels Grups polítics amb representació comarcal i presidit per el president del Consell Comarcal. La seva funció és assessorar a la presidència en les qüestions relatives a l’ordre del dia de les sessions del ple, així com en les aquelles qüestions respecte de les quals requereixi l’esmentat assessorament.

LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

  • Composició
  • Competències i funcions
  • Calendari: Una vegada a l’any i abans de l’u de juny, el President haurà de convocar als membres de la Comissió als efectes de debatre els comptes generals del pressupost, els comptes de patrimoni i els comptes dels valors independents i auxiliars del pressupost.
  • Actes

EL CONSELL D’ALCALDES

Integrat pels alcaldes i alcaldesses dels municipis de la comarca, la seva funció és la d’informar sobre els projectes i les propostes d’interès dels municipis. Presenta al Ple totes aquelles propostes que són d’interès per a la Comarca.

LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT D’ASSUMPTES GENERALS

Òrgan col·legiat format per representants de tot els grups polítics comarcals i encarregat de l’estudi i dictamen previs de les qüestions que se sotmeten a ple.

EL CONSELL DE PRESIDÈNCIA

Format pel president i un nombre de consellers no superior a un terç dels membres de la corporació, que el compondran entre els vicepresidents i els presidents de les comissions informatives, o els consellers delegats amb responsabilitat sobre un àrea de govern. El Consell de Presidència té com a funcions assistir el president, assessorar-lo, donar-li suport , coordinar les actuacions de les diferents comissions, i exercir les funcions i aprovar els acords que li siguin delegats pel Ple o la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, d’acord amb els articles 11.l) del present Reglament orgànic i els articles 52.4 i 53.3 del Text refòs de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).