Select Page

Pla de govern i retiment de comptes

Els Objectius de lesgislatura és el pla estratègic de legislatura, que recull els objectius i les línies d’actuació més destacades que impulsarà l’equip de govern del Consell Comarcal del Gironès, més enllà de la seva activitat ordinària. El Consell Comarcal del Gironès considera que informar i retre comptes amb la ciutadania ha de ser un dels principals eixos de la transparència de qualsevol administració pública.

En aquest apartat es poden consultar diferents documents que resumeixen l’acció de govern del Consell Comarcal del Gironès on recullen els aspectes més significatius dels diferents mandats.