Select Page

Sol·licitud d’Ajut de desplaçament (AIDs) per al curs 2021/2022

L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’Ajuts Individuals de Desplaçament als alumnes escolaritzats en centres escolars de primària, secundaria obligatòria i d’educació especial, d’acord amb el que disposa el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, en especial el seu article 8è.
Bases que regeixen la convocatòria

Termini per a la presentació de sol·licituds del curs 2021/2022

finalitzat el 18 de febrer

Procediment

La sol·licitud s’haurà d’omplir on-line per a cadascun dels alumnes accedint al tràmit mitjançant qualsevol dels certificats digitals autoritzats (FNMT, tCat, Cl@ve, idCat mòbil, etc.) del tutor/a representant.

Per accedir a la renovació de sol·licitud pre-omplerta, s’haurà d’accedir amb el mateix DNI/NIE que ho va tramitar el curs anterior.

Alternativament, i només en cas de renovació d’una sol·licitud del curs anterior, podran demanar un Codi d’Expedient que rebran per SMS. Per això hauran d’indicar el DNI/NIE i el número de telèfon que constava a la sol·licitud del curs anterior.

 

Sol·licitud on-line

Documentació

En cas de nova sol·licitud o canvi de número de compte bancari d’una renovació del curs anterior, serà necessari adjuntar la fitxa de creditor degudament signada i segellada o, alternativament, podrà ser substituïda per un certificat de titularitat emès per l’entitat bancària on hi figuri el IBAN, nom complet i DNI/NIE del titular del compte. Sense aquest document no es podrà validar la sol·licitud.

Per a centres d’Educació Especial o aquelles sol·licituds on el centre escolar sigui el receptor de l’ajuda, no caldrà indicar dades bancàries ni presentar fitxa de creditors. 

Una vegada s’hagi validat les dades omplertes es rebrà un correu electrònic de confirmació a l’adreça indicada on s’adjuntarà un document PDF amb el resguard de la sol·licitud omplerta. Una sol·licitud ja tramitada no es pot modificar.