Select Page

Comissió Tècnica d’Avaluació Ambiental

La Comissió Tècnica d’Avaluació Ambiental és l’òrgan ambiental competent per a l’avaluació de les sol.licituds de llicència ambiental de l’annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental d’activitats, en aquells municipis de la comarca de menys de 50.000 habitants que no disposen de ponència municipal.

La Comissió també emet l’informe ambiental de les activitats recreatives sotmeses a llicència municipal d’acord amb el reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d’agost.

Així mateix, la Comissió Tècnica porta a terme les funcions previstes en el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

La Comissió tècnica d’Avaluació Ambiental, actualitzada en el Ple del 18 de gener de 2023, està integrada pels membres següents: 

Presidència:

La gerent del Consell Comarcal del Gironès, Sra. Sílvia Bartrolí i Besalú.

Vocals:

El coordinador dels Serveis Tècnics i enginyer del Consell Comarcal del Gironès, Sr. Jordi Güell i Camps.

L’enginyera industrial del Consell Comarcal del Gironès, Sra. Maria Luisa Rubio i Gómez-Torga.

Secretaria:

El secretari del Consell Comarcal del Gironès (amb veu i sense vot), Sr. Jordi Batllori i Nouvilas.