Amb la tecnologia de Blogger.

Oberta convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer per l’any 2018


Consulta aquí tota la informació per a la convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer per l’any 2018.

El termini de presentació de sol·licituds és del 19/05/2018 al 29/06/2018, ambdós inclosos

Persones destinatàries
Persones físiques titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.

Requisits 
 • Acreditar la residència legal a Catalunya (NIF/NIE vigent sol·licitant de l’ajut).
 • Tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per a poder pagar el lloguer i que els de l’any 2016 no superin els màxim establerts a la base 5 de la convocatòria (excepte les víctimes de terrorisme).
Per calcular el límit d’ingressos:
 • No es tindrà en compte els ajuts rebuts en aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre (Dependència)
 • S’inclouran en el còmput el imports de les pensions i/o ingressos exempts de tributació.
 • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.
Per contractes a partir de l’1.6.2013 acreditar que l’arrendatari ha pagat la fiança a l’arrendador.
No pagar un lloguer mensual superior a:
 • Demarcació de Girona: 500 €
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud
 • Pagar el lloguer, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per mitjà de : transferència bancària, ingrés en compte, rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca.
No s’accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic.
 • Al rebut hi ha de constar com a mínim: Qui el paga, qui cobra i l’import del lloguer.
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat , la Generalitat i la Seguretat Social.
(Els supòsits de prohibició i el compliment de les obligacions tributàries es comprovaran d’ofici per l’AHC abans de la proposta de Resolució) 

Sol·licituds per a descarregar

Per a més informació pots contactar amb l'Oficina Comarcal d'Habitatge del Gironès
Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 08:00 a 15:00 h
Adreça: C/ Riera del Mus, 1A Girona
Telèfon: 972 213 262


Finalització del programa Xarxa d'Impulsors de la Garantia Juvenil al Gironès

El dia 14 de maig de 2018 es va celebrar la novena Taula de la Garantia Juvenil del Gironès. Aquesta Taula tenia com a objectiu el tancament del programa Xarxa d'Impulsors de la Garantia Juvenil a Catalunya, que desenvolupava el Consell Comarcal del Gironès i que va finalitzar en data 17 de maig de 2018.

El programa es va iniciar al Consell Comarcal del Gironès al maig de 2015 i durant aquest període s'han realitzat actuacions dirigides a l'acompanyament del jove en el seu procés d'incorporació al mercat laboral, amb la col•laboració d'entitats tant públiques com privades que desenvolupaven projectes emmarcats dins la Garantia Juvenil. 

El Consorci per a la Normalització Lingüística i les empreses

Un dels objectius del CPNL és atendre les necessites de formació, assessorament i de gestió lingüística de les empreses per aconseguir l’excel•lència lingüística. Comunicar amb eficàcia i amb qualitat és un valor afegit per a qualsevol organització.

Què us podem oferir?
Formació a mida: cursos de comunicació escrita, cursos de comunicació oral, cursos específics per a sectors professionals, cursos generals. Modalitats presencials, semipresencials i a distància. Certificats homologats. Cursos bonificables.

Girona actua 2018: Pla de mesures ocupacionals

El Pla de mesures ocupacionals Girona Actua és l’eina d’intervenció que ha desenvolupat l’Ajuntament de Girona, a partir de finals de l’any 2013, en el marc del Consell de Cohesió i Serveis Socials, amb la finalitat de facilitar la incorporació al món laboral de les persones en situació d’atur, la millora de l’ocupació i el foment de la contractació en empreses a través d’incentius econòmics. 

Els objectius del programa són: 

• Incorporar en el mercat de treball aquelles persones que n’han estat expulsades o no han tingut oportunitat d’iniciar la seva trajectòria laboral, mitjançant itineraris d’inserció individualitzats. 


• Potenciar la millora de feina, en el cas de les persones participants que ja tenen un contracte laboral, però en condicions de precarietat. 

Oficina d'informació al consumidor

L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor vol oferir un servei complet tant als consumidors, com als comerços del Gironès,  amb informació, formació, assessorament i mediació en cas de desacord o conflicte.

A l’OCIC podreu conèixer els drets i els deures que teniu com a consumidor i/o com a comerciant, així com la via per fer valdre aquests drets i deures.

Siguin quin sigui el vostre dubte o problema en matèria de consum, ens el podeu exposar mitjançant el web www.consum.cat, al correu electrònic oficinadeconsum@girones.cat, o trucant al 972 213262. Ens trobareu també a l’edifici del Consell Comarcal (c/ Riera de Mus 1-A) de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

© 2012-2014 Consell Comarcal del Gironès. Tots els drets reservats | Avís legal
C/ Riera de Mus,1A·17003 Girona·Tel 972 213 262