Amb la tecnologia de Blogger.

Resolució d'Ajuts de Menjador Escolar - Curs 19/20

Resolució de 5 de setembre de 2019 sobre l'aprovació/denegació dels AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR per al curs 2019/2020.


Buscar per centre escolar i els 4 últims caràcters alfanumèrics del DNI/NIE del tutor/a sol·licitant de l'ajut.

El termini per a la presentació de reclamacions (recurs de reposició) finalitza el 10 d'octubre.
Relació definitiva de persones admeses i excloses a les proves selectives per regular el procés selectiu per a l’accés a una plaça d’administratiu de fiscalització i control de règim intern, funcionari de carrera, subgrup C1

Ja podeu consultar la relació definitiva de persones admeses i excloses a les proves selectives per regular el procés selectiu per a l’accés a una plaça d’administratiu de fiscalització i control de règim intern, funcionari de carrera, subgrup C1.

Llista definitiva de persones admeses i excloses

Centres escolars [Gestió de menjadors]


Menjadors escolars (informació, normatives, inscripcions i baixes)

El Consell Comarcal del Gironès gestiona directament 17 menjadors de centres escolars de la comarca, oferint servei a uns 2.000 usuaris diàriament. L’objectiu d’aquesta gestió és oferir un servei extraescolar bàsic en la societat actual, sempre que ho sol·liciti la comunitat educativa de cada centre escolar.

Paral·lelament a la gestió, es realitza formació d’iniciació i continuada a coordinadors dels menjadors escolars, responsables de les empreses de monitoratge i als centres escolars per poder millorar el servei.
 

 Altra documentació:
La fitxa de creditors cal omplir-la i validar-la per l'entitat bancaria sempre que es realitzi una alta nova al servei de menjador o un canvi de domiciliació bancària dels rebuts de menjador. Aquest document cal entregar-lo al Consell Comarcal, ja sigui per correu electrònic o a través de l'escola corresponent.


Normativa [Gestió de menjadors]


Normativa de funcionament i condicions particulars

El Decret 160/1996 de 14 de maig regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament. Es tracta d'un servei complementari d'ajuda a l'escolarització que el Consell Comarcal ofereix als centres en què la comunitat educativa ho ha sol·licitat.
Normatives de funcionament i preus públics per als menjadors escolars del curs 2019/2020:

Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses per a l’accés a una plaça de tècnic/a de gestió en tresoreria, funcionari/a de carrera, subgrup A2, en torn de promoció interna, adscrita a l'Àrea de Comptabilitat i Tresoreria vacant a la plantilla de personal del Consell Comarcal del Gironès

Ja podeu consultar la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses per a l’accés a una plaça de tècnic/a de gestió en tresoreria, funcionari/a de carrera, subgrup A2, en torn de promoció interna, adscrita a l'Àrea de Comptabilitat i Tresoreria vacant a la plantilla de personal del Consell Comarcal del Gironès.

Enllaç


© 2012-2018 Consell Comarcal del Gironès. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de protecció de dades | Política de cookies
C/ Riera de Mus,1A·17003 Girona·Tel 972 213 262